21. Jun, 2021.

Na uštedu energije u domaćinstvu posredno utiče stanje električnih i drugih instalacija u stanu ili u kući, što je tematika ove emisije. Pod drugim instalacijama podrazumevamo vodovodnu i plinsku instalaciju koje moraju biti bezbedne i povremeno kontrolisane od strane stručnih lica. Saniranje uočenih kvarova i nedostataka na bilo kojoj od tih instalacija ne treba odlagati, već ih odmah otklanjati kako ne bi došlo do havarija i požara sa nesagledivim posledicama za vlasnika kuće ili stana.

Električne instalacije u stanu, ili u porodičnoj kući, nisu večito bezbedne, tako da ih sami, ili uz pomoć profesionalnog električara moramo proveriti. Proveru vršimo od spoljašnjeg priključka kućne instalacije, koji veoma često nije sa odgovarajućim presekom kabla. Dovodni kabal za napajanje razvodne table sa oznakom PP-Y mora biti preseka 5x4 mm2, a glavni osigurači za tri faze da imaju odgovarajuću amperažu, koja zavisi od ukupne snage potrošača u stanu, ili u kući. Osigurači se, po pravilu, vezuju na svaki fazni vod.

Postoje tri glavna osigurača jačine 20 A, koji su se nekada stavljali na električni stub pored kuće i osigurači za pojedine grane potrošača vrednosti 6, 10 i 16 ampera. Nije dobro da pregorele osigurače pravimo ubacivanjem u keramičko kućište određenog broja licni, ili da koristimo jeftine, neklasirane automatske osigurače. Za utičnice, prema standardu, koristimo osigurače od 16 A, a za sijalice od 10 A. Kod ranije građenih i starijih objekata uglavnom nije ispoštovan ovaj standard, pogotovo kod preseka provodnika.

Na kraju recimo da, pored ispravnih električnih instalacija, dužnu pažnju okupira ispravno stanje vodovodne i plinske instalacije, jer njeni kvarovi dovode do neracionalne potrošnje vode, ili plina, što povećava izdatke kućnog budžeta.

Drugi mogući problem su poplave stambenih i podrumskih prostorija i vlaženje zidova objekta u kome živimo, a neprimetno curenje plina može dovesti do eksplozije, ili do požara. Navedene provere i opravke moramo poveriti stručnim i ovlašćenim licima koja će utvrditi uzroke kvara i predložiti praktične radnje za njihovo saniranje.

U dva ranija serijala o uštedi energije bavili smo se globalnom tematikom sa praktičnim iskustvima i predlozima kako štedeti energiju na različitim nivoima i u različitim situacijama. U trećoj sezoni serijala, koji sadrži šest emisija, akcenat smo dali merama uštede energije u domaćinstvu sa ciljem kvalitativne promene stanja u toj oblasti.

Bilo kakva štednja u životu savremenog čoveka ima smisla i efekta ako je prepoznatljiva i ekonomski opravdana, bez narušavanja kvaliteta života i sa jasno definisanim ciljem da postane svakodnevna navika ponašanja kod svih članova porodice. Nema uštede energije ako se o tome brinu samo stariji, a ostali se ponašaju rasipnički i neodgovorno. O tome ne treba da brine samo glava kuće, mada je neprikosnoveno pravilo da se najviše angažuje domaćica bez obzira da li je, ili nije zaposlena.

Energija se može efikasno štedeti ako smo potpuno svesni gde se najviše troši, ili rasipa, a to su grejna i rashladna tela, kućanski aparati, bojleri i drugi jaki potrošači električne struje. Brigu o uštedi energije mladi različito doživljavaju i provode u njihovom domaćinstvu. 

Većina naših sagovornika složila se da ne štede samo siromašni, već i bogati koji su bogatstvo stekli mukotrpnim radom i dugogodišnjim odricanjem, ali da ima i onih koji se rasipnički ponašaju. Prave mere uštede energije itekako utiču na kućni budžet, posebno u zimskom periodu kada se na grejanje troši i do 60 procenata tog budžeta na mesečnom nivou. Porodica i škola su nezamenljivi u formiranju pravilnih navika za racionalno korišćenje energije. Odgovornost nije samo na starijim, već i na mladima koji itekako zrelo razmišljaju o svom mestu i aktivnoj ulozi u porodici.

Treći serijal, pod nazivom „Mala škola uštede energije u domaćinstvu“, koji je odobren od strane Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije, ( Rešenje broj: 401 - 01 - 328/2019 - 04 od 25.07. 2019. године )  uspešno je završen u planiranom roku. Snimljeno je i titlovano na srpski jezik šest emisija prosečnog trajanja od 11,65 minuta uz obradu sledećih tematskih celina: značaj i potreba štednje energije u domaćinstvu, praktične mere i aktivnosti na uštedi energije u domaćinstvu, osnovno o električnim instalacijama u stanu, zamena klasičnih automatskim osiguračima, čišćenje električnog bojlera od kamenca i čišćenje i održavanje klima uređaja.

Svaka emisija serijala ima posebnu i jasno definisanu oblast kojom se bavi, sa praktičnim primerima iz neposrednog okruženja i nenametljivom iskustvenom porukom kako prepoznatljivo menjati stanje svesti da budemo štedljivi kod utroška energije. Ciljna grupa projekta su svi zainteresovani građani koji se na neki način bave uštedom energije u domaćinstvu.

Emitovanje TV serijala biće izvedeno na sledećim regionalnim televizijskim kućama i Internet portalima: TV „Banat“ doo, Vršac, TV Lotel plus, Loznica, RTV „Kuršum“ Kuršumlija, RTV „Pančevo“ Pančevo, Eko Web magazin „Zeleni minuti“ Pančevo, „eVršac, Group doo, Vršac“, „Pančevo Moj kraj“ Pančevo, „OpenView“, ePodunavlje – Vršac, „OpenView“, ePančevo – Vršac i Udruženje „Cefiks“, Vršac. Planirano je da se premijerno emitovanje izvrši do kraja tekuće godine, a repriziranje emisija prema izraženim potrebama navedenih korisnika tokom naredne kalendarske godine.

Sve projektne aktivnosti bile su vezane za iskustva iz neposredne prakse, pozitivna, ili negativna, sa opisom stanja, uporednim pokazateljima i predlozima za promenu zatečenog stanja. Emisije koriste pozitivne primere iz života, kako seoskih, tako i gradskih domaćinstava.

U prikupljanju audio i video materijala korišćena su neka pozitivna iskustva, rešenja grejanja i hlađenja u gradskim domaćinstvima, te iskustva koja se mogu primeniti u gotovo svakom domaćinstvu. Prethodno su ugovarane, a potom izvođene jednostavnije i složene radne operacije koje su vezane za naslove emisija, a to su zamena električnih instalacija, zamena osigurača, čišćenje bojlera od kamenca i čišćenje klima uređaja.

Nosilac republičkog projekta, koji je u jakoj konkurenciji korisnika projekata za proizvodnju medijskih sadržaja za televizije u 2019. godini ušao u treću sezonu, je AVP „Vila“ Vršac uz neposrednu pomoć nestranačkog udruženja građana „Cefix“ iz Vršca i naših sugrađana koji su vlastitim primerom pokazali kako se najracionalnije koristi energija u domaćinstvu.

Prvi ciklus obrazovnog serijala „Male škole uštede energije“ uspešno je završen, a njegovo sufinansiranje u 2016. godini obezbedilo je Ministarstvo za kulturu i informisanje Republike Srbije. Projekat podrazumeva pet urađenih obrazovnih emisija u prosečnom trajanju od 22 minuta, koje se uskoro emituju na nekoliko regionalnih i lokalnih TV stanica. Nosilac projekta je Audio-video produkcija „Vila“, Branislav Vila PR sa ekipom koja na projektima od opštinskog do republičkog nivoa uspešno radi već nekoliko godina, a rezultati su očigledni zbog velikog broja pregleda na Internet portalima.

Emisije prvog serijala nose nazive:

  1. Ko štedi, više vredi,
  2. Štednja od malih nogu do duboke starosti,
  3. Štedimo i kada smo bogati,
  4. Da li nas siromaštvo uči da više štedimo,
  5. Ušteda energije u seoskom domaćinstvu.

Emisije koje su već urađene, a uskoro će biti dostupne na Internet portalima i TV programima, bave se zanimljivim sadržajima iz života, kao i dobrim primerima iz prakse  običnih ljudi. U prvoj emisiji namerno se pošlo od poznate jevrejske izreke “Ko štedi, više vredi” koju komentarišu stručnjaci iz oblasti energije, deca iz osnovne škole, kao i naši sugrađani. U emisiji je dobar deo rezervisan za koeficijent korisnog dejstva, sa primarnom namerom da se potvrdi da se “Iz ničega ne može stvoriti nešto”. Druga emisija dalje razrađuje tematiku uštede energije sa porukom da se na štednju energije moramo navikavati od malih nogu do duboke starosti. Treća emisija poredi različite situacije sa osnovnom porukom da većina bogatih koji su bogatstvo stekli mukotrpnim radom itekako znaju da štede. Četvrta emisija ima svoju težinu zbog velikog broja socijalno ugroženih građana, tako da ćemo upoznati različite situacije iz njihovog života i interesantno mišljenje i poruku jedne učenice osmog razreda ( iz socijalno ugrožene porodice ) “da novac nije sve u životu, da su važniji zdravlje i sloga u porodici”. Zabeleženi su i neki interesantni podaci iz Centra za socijalni rad opštine Vršac. Peta emisija ima zanimljiv sadržaj iz primera naprednog zemljoradnika iz Velikog Središta koji adaptira kuću staru preko stotinu godina, primenom građevinskog materijala i izolacije od nepečene cigle koja se davno koristila. Videćemo i zanimljive predloge i savete kako na selu najbolje štedeti energiju. Posebno je interesantno mišljenje građevinskih stručnjaka o gradnji nefunkcionalnih objekata na selu koji se malo, ili nikako ne koriste.

Planirano je da se nakon ovog projekta nadležnom ministarstvu ponudi još sedam obrazovnih emisija drugog ciklusa čiji je cilj promena svesti i ponašanja građana na uštedi energije i zaštite životne sredine.

Pre neki dan jedna  čitateljka našeg sajta iznela je problem visokog računa za struju u njenom domaćinstvu, tražeći da joj pomognemo nabavkom nekog regulatora napona, ne navodeći koje snage i za koje uređaje. Pošto se radi o interesantnoj temi, nije na odmet da prokomentarišemo navedeni problem.

Vinko Lozić u svom satiričnom serijalu "Lozićeve Bahusalije" objasniće Vam kako i na koji način da uštedite energiju u svom domaćinstvu u zimskom periodu.

Pošto se već dugo i aktivno bavim elektronikom, veoma često od članova moje porodice dobijam opravdana upozorenja da pripazim na nagomilane strujne i druge kablove koji mogu biti potencijalna opasnost od požara. Iako ih često opominjem da o tome itekako vodim računa, nije na odmet još jednom podsetiti samog sebe i sve ostale korisnike blagodeti struje na mere u vezi toga. Ovo je posebno značajno zbog paklenih julskih vrućina koje nas prate već danima.

Električne instalacije u stanu, ili u porodičnoj kući, nisu uvek bezbedne, tako da ih sami, ili uz pomoć profesionalnog električara moramo proveriti. Proveru vršimo od spoljašnjeg priključka kućne instalacije, koji veoma često nije sa odgovarajućim presekom kabla. Dovodni kabal za napajanje razvodne table ( PP-Y ) mora biti 5x4 mm2, a glavni osigurači za tri faze da imaju odgovarajuću amperažu, koja zavisi od ukupne snage potrošača u stanu, ili u kući. Osigurači se po pravilu vezuju na svaki fazni vod. Postoje tri glavna osigurača ( 20 A ), koji su se nekada stavljali na banderu pored kuće i osigurači za pojedine grane potrošača  (6A, 10A i 16 A). Nije dobro da pregorele osigurače pravimo ubacivanjem određenog broja licni, ili da koristimo jeftine automatske osigurače. Za utičnice koristimo osigurače od 16 A, a za sijalice od 10 A.

Veoma česta pojava je da u kutiji sa osiguračima ima vidljivo nagorelih i oštećenih provodnika, zatim da nije izvršena pravilna raspodela snage potrošača po pojedinim fazama koje se označavaju sa R, S i T. Napon između faze i nule, po standardu, treba da iznosi 230 V, a između dve faze 380 V. Kod instalacije je veoma važno da li koristimo FID-ovu sklopku (zaštitni uređaj diferencijalne struje - ZUDS FID 25/0,03A), ili je izvršeno nulovanje. Jedno i drugo ne može zajedno. Nulovanje podrazumeva vezivanje nultog voda (plavi provodnik) i uzemljenja (žuto-zeleni provodnik) u jedno čvorište. U tom slučaju nije moguće postaviti FID-ovu sklopku koja služi za brzo prekidanje strujnog kola u slučaju kvarova, ili dodira faznog provodnika. Loši provodnici, nestabilna i nagorela kućišta osigurača dovode do zagrevanja i do čestih padova napona. Ukoliko je mesto koje se greje u blizini zapaljivih materijala (drvo, plastika, trska, vuna) veoma je moguće izbijanje požara koji se ne sme gasiti vodom. Zbog toga moramo obezbediti provodnike odgovarajućeg preseka ( 3x1,5 mm2, zatim 3x2,5 mm2 i 5x2,5 mm2 ), sa dobrim spajanjem u razvodnim kutijama, kvalitetnom izolacijom i sa odgovarajućom kutijama za osigurače i za brojila ( merenje potrošnje struje, uklopni sat za višu i nižu tarifu ).

U nekim starim objektima obično postoje provodnici sa nedovoljnim presekom koji ne odgovaraju jačim potrošačima. Oni se moraju zameniti, a nikako nastavljati. Veoma precizno su propisani uslovi za polaganje kablova u prostorijama. Dopunsko izjednačavanje potencijala izvodi se tako što se provodljivi odvodni elementi na kadi, ili tuš-kadi, metalnoj kadi, metalnoj tuš-kabini, metalnim vodovodnim cevima, a po potrebi i ostalim cevovodnim sistemima od provodljivog materijala moraju međusobno spojiti pomoću provodnika za izjednačavanje potencijala. Ne moraju se međusobno spajati strani metalni delovi, kao što su ramovi tuš-kabine, prozori, vrata, rukohvati, poklopac podnog slivnika, ispirač WC šolje i slično. Najmanji presek provodnika za izjednačavanje potencijala je 4 mm2, CU, ili vruće pocinkovana dvoredna traka 2,5x20 mm. Kutija za izjednačavanje potencijala ( PS-49 ), po pravilu, se stavlja u kupatilu, a ona mora imati zaštitni kontakt i poklopac. Provodnik od glavnog razvodnog ormara do ispitnog spoja P/F-Y 1x6 mm2 se vodi u zaštitnoj PVC cevi. Za urađeno uzemljenje izvođač je dužan da izda odgovarajući atest, a po potrebi proveri izolovanost ugrađenih provodnika (220 kilooma prema zemlji, odnosno 380 kilooma između faznih provodnika). Za uzemljenje objekta se koristi pocinkovana traka “FeZn”, 25x4 mm2, koja se odvodi na propisan način u zemlju.

Uređaji koje koristimo moraju biti ispravni, te da se napajaju sa odgovorajućim naponom i sa dovoljnom jačinom struje koja itekako zavisi od preseka napojnog kabla. Ako koristimo produžne kablove, i oni moraju imati odgovarajući presek, uzemljenje i dobru izolaciju priključne kutije. Bilo kakvo varničenje u razvodnoj kutiji, ili na spojevima utičnica, grla sijalica i  prekidača je direktna opasnost od požara. Opasni su loši spojevi i nedostatak uzemljenja na priključnim kablovima električnih šporeta, grejalica, lemilica,  bojlera i drugih većih potrošača.

Na kraju recimo da su najčešći uzroci požara: pregrevanje električnih provodnika, kratak spoj, veliki prelazni otpor, varničenje, električni luk i kvarovi na elektrotermičkim uređajima. Zlatno pravilo je da prilikom dužeg odsustva iz kuće, ili stana, isključimo struju svugde gde je to moguće, posebno kod TV aparata i računara. Ukoliko to nije realno moguće ( frižideri, zamrzivači, neka napajanja – alarmi, automati za svetlo ) moramo biti potpuno sigurni u ispravnost i kvalitet strujnih vodova, kao i uređaja koji su stalno pod naponom.

 

Završna prezentacija pokrajinskog projekta o uštedi energije u domaćinstvu održana je u sredu, 20.05.2015. u svečanoj sali Skupštine opštine Vršac. Pre toga održane su prezentacije u pet osnovnih škola sa učenicima osmog razreda, koji su svojim predlozima i konstruktivnim mišljenjem dali značajan doprinos sagledavanju navedene problematike.

Prezentacija za građanstvo počela je filmom na temu „Ušteda energije u domaćinstvu“, a nastavljena obraćanjem autora Hasan Helja i asistenta u projektu Branislav Vila. Dat je presek svih dosadašnjih prezentacija i grafička obrada obrađenih odgovora na pitanja iz evaluacionog lista koji je anonomnog tipa. Iz svake škole su potekla interesantna mišljenja i predlozi. Tako iz Sterijine škole konstatuju da imaju problema sa grejanjem, jer se delovi prostora greju do nepodnošljivih temperatura. Suprotno mišljenje imaju učenici iz škole „Vuk Karadžić“, a iz škole „Mladost“ predlažu mogućnost punjenja androida na javnim mestima u gradu. Izbištanski osnovci potenciraju na boljem korišćenju prirodnih resursa, kao što su otpad drveta i poljoprovredni proizvodi koji trunu, ili propadaju. Odgovori na pitanja iz upitnika prikazani su zbirno i grafički, što se može na odgovarajući način komentarisati. Interesantno je da je daleko veća potrošnja struje i plina u gradu nego na selu. Podaci su relevantni, jer su učenici davali odgovore samostalno i bez ikakvog međusobnog uticaja i dogovaranja. Na osnovu prikupljenog materijala može se konstatovati da je projekat ostvario svoj cilj, a to je edukacija stanovništva svih uzrasta. To potvrđuje i aktivno učešće zainteresovanih građana na završnoj prezentaciji.

Izradu filma pomogla je Skupština opštine Vršac, a njegovu prezentaciju i implementaciju Pokrajinski sekretarija ze energetiku i mineralne sirovine u iznosu od 130.000 dinara. Nosilac projekta je Centar za energetsku efikasnost "Cefiks".

 

Centar za energetsku efikasnost "Cefiks" Vršac, poziva sve zainteresovane građane na završnu promociju projekta "Ušteda energije u domaćinstvu".

Promocija će se održati u Svečanoj sali Opštine Vršac, u sredu, 20. maja od 18 časova, pri čemu će biti prezentovan film pokrajinskog projekta u trajanju 17 minuta.

Prisutnima će se obratiti Hasan Helja koordinator projekta, koji će predstaviti projekat i njegovu implementaciju u praksi, Branislav Vila asistent u projektu, koji će predstaviti rezultate i obrađene ankete projekta i Dragoslav Dobrosavljević sa temom "Praktične mere štednje energije".

Projekat je finansijski podržao pokrajinski Sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, partner na projektu Opština Vršac.

Ekipa "Cefiksa" iz Vršca uspešno nastavlja sa javnom prezentacijom filma i serijom razgovora sa učenicima na temu "Ušteda energije u domaćinstvu". Poseta Osnovnoj školi "Žarko Zrenjanin" u Izbištu ( 06.05.2014. ) bila je najbolja prilika da se uverimo da se na ovom planu u veoma sređenoj seoskoj osnovnoj školi posvećuje posebna pažnja.
Kao prvo, primetili smo da je kompletno zamenjena stolarija (prizemlje i sprat) i to po fazama, kako ističe direktor škole, Dragoslav Đurić. Direktor skromno priznaje da se jednaka briga vodi i o područnim školama u Zagajici, Parti i Orešcu. Tako se vidno štedi energija, što učenicima boravak čini prijatnim i sa jednakom temperaturom u celom školskom prostoru. Nešto ranije je zamenjeno vlastito grejanje sa drva na plin sa kotlovnicom za ceo prostor i sa posebnim grejanjem u novoj fiskulturnoj sali koja se, takođe, greje na plin.
Učenici dva odeljenja osmog razreda su nakon odgledanog filma ( 17 minuta ) uzeli aktivno učešće u razgovoru na temu uštede energije, kako u domaćinstvu, tako i na svim drugim poljima njenog korišćenja. Interesantna su njihova razmišljanja o štednji energije u seoskim domaćinstvima, gde je grejanje uglavnom na drva, ponegde na plin, ili na električnu struju. Većina učenika se složila da realne mogućnosti za uštedu energije postoje, pre svega na racionalnoj upotrebi električnih aparata koje mladi često koriste. Neki su priznali da računare i televizore uopšte ne gase, ili da koriste maksimalno svetlo u radnom i boravišnom prostoru. Za grejanje u školi, koje se koristi tokom sezone, izrazili su pozitivno mišljenje, što je stalna briga u poboljšanju standarda učenika.
Posle zanimljivog razgovora za najbolje odgovore na postavljena nagradna pitanja uručena su tri DVD sa filmom "Ušteda energije u domaćinstvu", a onda su učenici popunili opdgovarajuće upitnike anonimnog tipa. U realizaciji ovog projekta, koji finansijski podržava Pokrajinski sekretarijat za energetiku i sirovine, veliku pomoć i saradnju su pružili direktor škole ( Dragoslav Đurić ) i predmetni nastavnik Goran Stankov ( profesor TiO ). Projekat su realizovali Hasan Helja (rukovodilac projekta) i Branislav Vila, predsednik nestranačkog udruženja "Cefiks" iz Vršca, koji je obezbedio odgovarajuću tehničku podršku.

Strana 1 od 2
PokloniIOtpadSkloni