02. Dec, 2020.

Na nedavno održanoj godišnjoj Skupštini udruženja „Cefix“ donesena je odluka o uvođenju članarine za sve članove udruženja sa jasnom naznakom (pogledati Odluku) ko sve ne plaća članarinu, a to su: učenici, studenti do navršene 25 godine života, penzioneri stariji od 75 godina i svi nezaposleni.

Ideja o uvođenju članarine odavno postoji, a potekla je od članova koji su bili osnivači udruženja i koji najbolje znaju kroz koje probleme nailazimo prilikom plaćanja poštanskih i drugih troškova, troškova banke, izrade završnog računa, telefonskih usluga za udruženje i osnovnog kancelarijskog materijala. Sredstva od članarine su strogo namenska i služe isključivo za normalan rad udruženja koje nema nikakve posebne dotacije, donacije, niti druga primanja. Pošto nismo politička organizacija i nemamo neke posebne izvore prihoda, a sredstva koja dobijamo od projekata koji su odobreni, ne predviđaju poštanske i druge režijske troškove, plaćanje overe dokumenata pri slanju projekta, koja nisu simbolična. Sredstva od projekata pravdaju se za svaku stavku prema odobrenom budžetu, a njihova dokumentacija je detaljna i uvek u mogućnosti da se stavi na uvid.

Iz navedenih razloga molimo sve članove, koji nas verno podržavaju i koji žele da „Cefix“ i dalje radi i ostvaruje svoju programsku orjentaciju, da uplate predviđenu članarinu i time obezbede dalji normalan rad. Nama nije potrebna samo moralna podrška,  već imamo ozbiljnu nameru da okupimo stručne ljude (inženjere, tehničare, profesore, majstore-inovatore)  iz pojedinih oblasti kojima se bavimo, a to je, pre svega ušteda energije. Pomoć je svaki stručni komentar, članak o iskustvima iz prakse, prikaz inovatorskog rada, aktivna saradnja sa predškolskim i školskim ustanovama, mladim inovatorima i sa građanima koji nešto čine da im život bude udobniji i racionalan po pitanju utroška energije. 

Na kraju recimo da su svi do sada verni članovi udruženja, kao i organizacije koje nas podržavaju, i na druge načine pomagali njegov rad, kroz stvaranje prostornih, tehničkih i drugih uslova za delovanje. Posebno je rađeno na propagandnom materijalu, kao što su plakate, nalepnice, sveske, olovke, podloge za miševe računara, kao i na pomoći kod masovnih manifestacija sa učenicima.

        Redovna godišnja Skupština „Cefix-a“ održana je u Hotelu „Srbija“ u Vršcu 20.02.2016. godine sa standardnim dnevnim redom za ovakva okupljanja, na kojima se uglavnom govori o Izveštaju o radu za prošlu, kao i o Programu rada za tekuću godinu.

Skupštinom je predsedavao Branislav Vila, predsednik udruženja, a nakon podnošenja Izveštaja o radu u raspravu se uključila većina prisutnih sa konstatacijom da je udruženje u prošloj godini od apliciranih sedam projekata realizovalo dva, ali je daleko veća i sadržajnija aktivnost ispoljena u radu sa predškolskom i školskom omladinom, te sa građanima koji su zainteresovani za mere uštede energije, pošto su imali priliku da se uključe u završnu prezentaciju iz ove oblasti. Udruženje je u celini ostvarilo svoju programsku aktivnost, što se može pogledati i na sajtu: www.cefix.rs koji ima zapažen broj pregleda, kako u zemlji, tako i u svetu.

Nešto veću pažnju na godišnjoj Skupštini udruženja „Cefix“ zauzelo je pitanje uvođenja članarine za članove udruženja ( fizička lica ), kao i za pravna lica ( preduzetnici, DOO, mala i srednja preduzeća i kompanije ), sa sledećim obrazloženjem načina plaćanja:

Fizička lica: Plaćaju članarinu na opštoj uplatnici, sa naznakom imena i prezimena i adrese stanovanja, svrha uplate: članarina za 2016. godinu, primalac: Udruženje „Cefix“ Vršac, šifra plaćanja: 189, iznos: 1.200 dinara, račun primaoca: 285-2271040000004-20.

Pravna lica: Članarina se plaća NALOGOM ZA PRENOS, platilac: naziv firme, svrha plaćanja: članarina za 2016. Godinu, primalac: Udurženje “Cefix” Vršac, šifra plaćanja:___, iznos: 3.000 dinara (preduzetnici), 6.000 dinara (DOO, mala i srednja preduzeća), 15.000 dinara KOMPANIJE, račun primaoca: 285-2271040000004-20 .

Članarina se uvodi zbog pokrića osnovnih troškova rada udruženja, plaćanja bankarskih, telefonskih i poštanskih usluga, ali i zbog potpunije evidencije članstva. 

Pored prisustva redovnih članova udruženja, bili su prisutni i gosti iz sličnih udruženja iz Beograda, što predstavlja primer dobre saradnje i razmene iskustva.

PokloniIOtpadSkloni