11. Jul, 2020.

Završna prezentacija pokrajinskog projekta o uštedi energije u domaćinstvu održana je u sredu, 20.05.2015. u svečanoj sali Skupštine opštine Vršac. Pre toga održane su prezentacije u pet osnovnih škola sa učenicima osmog razreda, koji su svojim predlozima i konstruktivnim mišljenjem dali značajan doprinos sagledavanju navedene problematike.

Prezentacija za građanstvo počela je filmom na temu „Ušteda energije u domaćinstvu“, a nastavljena obraćanjem autora Hasan Helja i asistenta u projektu Branislav Vila. Dat je presek svih dosadašnjih prezentacija i grafička obrada obrađenih odgovora na pitanja iz evaluacionog lista koji je anonomnog tipa. Iz svake škole su potekla interesantna mišljenja i predlozi. Tako iz Sterijine škole konstatuju da imaju problema sa grejanjem, jer se delovi prostora greju do nepodnošljivih temperatura. Suprotno mišljenje imaju učenici iz škole „Vuk Karadžić“, a iz škole „Mladost“ predlažu mogućnost punjenja androida na javnim mestima u gradu. Izbištanski osnovci potenciraju na boljem korišćenju prirodnih resursa, kao što su otpad drveta i poljoprovredni proizvodi koji trunu, ili propadaju. Odgovori na pitanja iz upitnika prikazani su zbirno i grafički, što se može na odgovarajući način komentarisati. Interesantno je da je daleko veća potrošnja struje i plina u gradu nego na selu. Podaci su relevantni, jer su učenici davali odgovore samostalno i bez ikakvog međusobnog uticaja i dogovaranja. Na osnovu prikupljenog materijala može se konstatovati da je projekat ostvario svoj cilj, a to je edukacija stanovništva svih uzrasta. To potvrđuje i aktivno učešće zainteresovanih građana na završnoj prezentaciji.

Izradu filma pomogla je Skupština opštine Vršac, a njegovu prezentaciju i implementaciju Pokrajinski sekretarija ze energetiku i mineralne sirovine u iznosu od 130.000 dinara. Nosilac projekta je Centar za energetsku efikasnost "Cefiks".

 

Nastavljena je serija predavanja u organizaciji „Cefix-a“ iz Vršca, sa prezentacijom „Ušteda energije u domaćinstvu“. Posle prikazanog filma zanimljiv razgovor je vođen i sa učenicima Osnovne škole „Vuk Karadžić“ u Vršcu.

Učenici su izrazili svoje mišljenje i predloge kako štedeti i kada smo najbogatiji. Interesantan je njihov predlog da se prioritetno rešava kvalitet grejanja u njihovoj školi, jer, kako kažu, smrzavaju se po hodnicima, a u nekim kabinetima grejanje je na zastarele plinske peći. Svojim aktivnim odnosom mladi se osećaju odgovornim za štednju energije, jer priznaju da su u tome direktni učesnici, pošto najviše koriste televiziju, računare, rasvetu i drugu savremenu opremu u domaćinstvu.

U drugom delu prezentacije, koju su izložili nosioci projekta Hasan Helja i Branislav Vila, mladi su popunili anonimne upitnike, a onda su se takmičili za tri nagradna DVD-a sa prikazanim filmom. Odgovarali su na postavljena pitanja iz programa nastave TiO i fizike koja se odnose na korišćenje energije. Na kraju su se osvežili sokovima i slatkišima čiju je nabavku u projektu obezbedio Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine.

Naredna projekcija je planirana u Osnovnoj školi „Paja Jovanović“, a održaće se krajem meseca aprila tekuće godine.

Dana 13. dеcеmbrа 2013. godine je u škоlskоm cеntru „Nikоlа Теslа“ sа pоčеtkоm u 15 čаsоvа оdržаnо tаkmičеnjе “Brzim prstimа dо еnеrgеtskе еfikаsnоsti”. Timovi osnovnih škola koje su učestvovale u takmičenju su sledeći:

1. О.Š. „Pаја Јоvаnоvić“
    Јоvаn Stојkоvski – pеti rаzrеd
    Drаgаnа Stеpаnоvić – šеsti rаzrеd
    Dаriја Puја – sеdmi rаzrеd
    Igоr Lukаč - nаstаvnik

2. О.Š. „Мlаdоst“
    Мilicа Vаsilеvski – pеti rаzrеd
    Ivаnа Gаlоnjа – šеsti rаzrеd
    Kаtаrinа Pоlоvinа – sеdmi rаzrеd
    Nаtаšа Sаmоulоv – nаstаvnik

3. О.Š. „Vuk Kаrаdžić“
    Vlаdimir Lеšеnski – pеti rаzrеd
    Lukа Brkоvić – šеsti rаzrеd
    Јоvаnа Bаstа – sеdmi rаzrеd
    Gоrdаn Kаpеlаn – pеdаgоg

4. О.Š. „Оlgа Pеtrоv-Rаdišić“
    Оgnjеn Sоvilј – pеti rаzrеd
    Теоdоrа Маrčеtа – šеsti rаzrеd
    Dаlibоr Маksimоvić – sеdmi rаzrеd
    Ljubicа Kоviјаnić – mеdiјаtеkаr

Prе sаmоg tаkmičеnjа učеnicimа оsnоvnih škоlа i njihоvim nаstаvnicimа su dоmаćini, prоfеsоri škоlskоg cеntrа „Nikоlа Теslа“ Мirа Аnkić, Мirоslаv Lеpir, Мilаn i Svеtlаnа Nјеgоmir pоkаzаli intеrеsnаntе rаdоvе svојih učеnikа vеzаnе zа upоtrеbu еlеktričnе еnеrgiје, sеnzоrа i mеhаničkih sklоpоvа. Таkоđе, prisutnimа је prikаzаn i sоlаrni kоlеktоr zа zаgrеvаnjе vаzduhа nаprаvlјеn оd upоtrеbеnih limеnki kојi su učеnici škоlskоg cеntrа „Nikоlа Теslа“ sа svојim prоfеsоrimа izrаdili u оkviru prојеktа „Vršnjаčkоm еdukаciјоm dо оdrživоg rаzvоја“ u sаrаdnji sа Udružеnjеm „CЕFIKS“.

Тimоvi оd pо tri učеnikа su rаspоrеđеni u učiоnici, i mеđusоbnо su izаbrаli kаpitеnе svојih еkipа, kојimа su pоdеlјеni tаstеri zа igru „brzi prsti“. Nаkоn tоgа, učеsnicimа tаkmičеnjа su оbјаšnjеnа prаvilа igrе i princip rаdа tаstеrа rеspоndеrskоg tipа, zаtim је оdržаnо prоbnо tаkmičеnjе kаkо bi svi timоvi isprоbаli оprеmu i stеkli sаmоpоuzdаnjе.  

Prvi blоk оd dеsеt pitаnjа biо је vеzаn zа еkоlоgiјu i vоdilа gа је Мilicа Dоslоp. Drugа dvа blоkа оd dеsеt pitаnjа bili su vеzаni zа оbnоvlјivе izvоrе еnеrgiје i vоdiо ih је Мirоslаv Lеpir. Nаkоn svаkоg blоkа sumirаni su rеzultаti i prаvlјеnа је pаuzа kаkо bi sе učеsnici оdmоrili i оsvеžili uz sоkоvе i slаtkišе. Pо zаvršеtku pоslеdnjеg blоkа sаbrаni su rеzultаti i izvršilо sе rаngirаnjе učеsnikа.

Prvо mеstо оsvојili su učеnici О.Š. „Vuk Kаrаdžić“ sа 385 pоеnа, drugо mеstо učеnici О.Š. „Мlаdоst“ sа 375 pоеnа, trеćе mеstо učеnici О.Š. „Оlgа Pеtrоv-Rаdišić“ sа 370 pоеnа i čеtvrtо mеstо učеnici О.Š. „Pаја Јоvаnоvić“ sа 315 pоеnа. Zаtim sе pristupilо prоglаšеnju pоbеdnikа i dоdеli vrеdnih nаgrаdа (LЕD rеflеktоri, LЕD siјаlicе i sоlаrni punjаči zа mоbilnе tеlеfоnе). Cеlоkupаn tоk tаkmičеnjа је mоgао dа sе prаti uživо putеm dirеktnоg prеnоsа nа intеrnеt pоrtаlu udružеnjа (www.cefix.rs).

Centralno evropski forum za razvoj, CEDEF i Privredna komora Srbije, PKS, pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine RS, Ministarstva građevinarstva i urbanizma i Pokrajnskim sekretarijatom za energetiku i mineralne sirovine APV, organizuje šest konferencija - javnih debata na temu upravljanja komunalnim i industrijskim otpadom u Republici Srbiji, od 17. decembra 2013. do 5. juna 2014. godine.

Prva konferencija – javna debata: UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM U REPUBLICI SRBIJI - kojim putem ide Srbija je prva u nizu debata koja će biti održana do 5. juna 2014. godine.

Registracija je bez kotizacije, ali vas molimo da se prijavite ovde.

Organizovanje sesija na temu KOMUNALNOG I INDUSTRIJSKOG OTPADA ima za cilj klastersko povezivanje svih relevantnih stejkholdera kako bi se obezbedilo tržišno, konkurentno i ekonomski isplativo poslovanje u Srbiji i regionu. Upravljanje otpadom je delatnost od opšteg interesa. Srbiji je potrebna nova doktrina u upravljanju komunalnim i industrijskim otpadom, održiv i efikasan sistem, koji je dostupan socijalno - ekonomskom ambijentu društva, a u isto vreme predvidiv, štedljiv i teritorijalno kontrolisan za nacionalne resurse.

Cilj konferencija – javnih debata je da se kao održiva zajednica dogovorimo o:

    obaveznoj primarnoj selekciji komunalnog otpada do kraja 2014.
    najboljim tehnologijama u tretmanu komunalnog i industrijskog otpada i zastupljenosti
    domaće opreme
    transformaciji JKP
    kontrolisanom upravljanju investicijama u reciklažnoj industriji (Srbija kao centar
    reciklažne industrije regiona Zapadnog Balkana)
    upravljanju opasnim otpadom koji se generiše na teritoriji Srbije
    ulozi civilnog sektora
    doprinosu adekvatnog upravljanja otpadom u rešavanju problema siromaštva i
    zapošljavanja u Srbiji.

Procenjuje da će rezerve uglja koje Srbija poseduje biti istrošene u periodu od 2030. do 2050. godine, a da se u narednih 20 godina očekuje znatan rast potrošnje električne energije, od preko 60%. Stoga Srbija mora da nađe alternativne izvore snabdevanja energijom. Na teritoriji Srbije se proizvede oko 2,5 miliona tona komunalnog otpada tokom godine, čiji je energetski potencijal jednak vrednosti proizvedene električne energije od 2 milijarde evra. Takođe, iskorišćavanje komunalnog otpada za toplotnu i električnu energiju može da smanji ukupnu emisiju gasova sa efektom staklene bašte u Srbiji. Na teritoriji grada Beograda dnevno se proizvede preko 1800 tona komunalnog otpada, odnosno svaki stanovnik glavnog rada u proseku produkuje 1.14 kilograma dnevno ovog potencijalnog izvora energije.

Teme konferencija - javnih debata:

1. UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM U REPUBLICI SRBIJI – kojim putem ide Srbija, 17. decembar 2013, Beograd

2. UPRAVLJANJE INDUSTRIJSKIM OTPADOM U REPUBLICI SRBIJI – tokovi otpada i nova upotrebna vrednost, februar 2014, Beograd

3. TEHNOLOGIJA I OPREMA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM – po meri Srbije, mart 2014, Beograd

4. TRANSFORMACIJA JAVNO KOMUNALNIH PREDUZEĆA – samoodrživa ekonomija, april 2014, Beograd

5. ZBRINJAVANJE OPASNOG OTPADA U REPUBLICI SRBIJI – bauk koji kruži Srbijom, maj 2014, Beograd

6. ZELENA INDUSTRIJA SRBIJE – šansa za budućnost, 5. jun 2014, Beograd

Po završetku ciklusa od šest sesija, decembar 2013 - jun 2014. u saradnji sa Privrednom komorom Srbije biće objavljen Vodič: “PREPORUKE ZA ZELENU SRBIJU”, a pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine i Ministarstva građevinarstva i urbanizma.

PokloniIOtpadSkloni