15. Jul, 2020.

Danas je u Beogradu održana drugu Redovna godišnja skupština Nacionalne Asocijacije za biomasu SERBIO. Na skupštini je predstavljen dosadašnji bogati rad asocijacije, usvojeni su finansijski izveštaji a i novi statut te je izabrano novo rukovodstvo.

Centar za energetsku efikasnost CEFIX je jedan od osnivača, nadamo da se u budućnosti, još uspešnije Nacionalne asocijacije za biomasu SERBIO čiji sajt možete pogledati ovde.

Poreski tretman biomase

Danas je u Medija centru u Beogradu, održana konferencija za novinare Nacionalne asocijacije za biomasu SERBIO. Tema konferencije bila je Poreski tretman biomase. Na konferenciji su govorili: Boris Ilijevski - član UO SERBIO, Vojislav Milijić - predsednik Nacionalne asocijacije za biomasu SERBIO, Tomislav Micović - član UO SERBIO.

Centar za energetsku efikasnost CEFIX jedan je od osnivača SERBIO-a i ovom prilikom uz tehničku podršku audio video produkcije VILA prenosio je uživo ovaj događaj na svojoj internet televiziji http://www.cefix.rs/tv

Ograničene rezerve fosilnih goriva (nafte, ugalja, priorodnog gasa) kao i štetan uticaj na životnu sredinu usled emisije CO2 prilikom sagorevanja ovih goriva, podstakle su industriju i potrošače na sve veću upotrebu obnovljivih izvora energije (biomase, solarne, hidro i energija vetra) kako u svetu tako i kod nas. Brojne analize pokazuju da je biomasa najveći resurs obnovljivih izvora energije (OIE) u Srbiji.

Podaci Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine pokazuju da ukupni procenjeni potencijal biomase kod nas iznosi oko 3,3 miliona toe (tona ekvivalenta nafte) godišnje. Iz ugla energije koja se teoretski može proizvesti, ova količina biomase u srazmeri je sa 25.godišnjom proizvodnjom struje u HE Đerdap. Ambiciozni plan Ministarstva energetike da do 2020.god. udeo OIE u ukupnoj potrošnji energije dostigne 27% postavlja brojne izazove pred proizvođe i korisnike energenata na bazi OIE. Tržište biomase kod nas nije dovoljno razvijeno, a jedan od uzroka i nedovoljna konkurentnost energenata od biomase.

Tačnije, postignut je određeni nivo iskorišćenja šumske biomase kao i ostataka u poljoprivredi, ali tako dobijeni proizvodi se gotovo u celini izvoze. Ovi energenti simbolično učestvuju u supstituciji skupih uvoznih energenata ili električne energije koja se koristi za grejanje.

Na povećanju učešća biomase u energetskom bilansu zemlje treba preduzeti niz koraka, a prvi i najjednostavniji je da se kategorizacija biomase adekvatno primeni na postojeće fiskale i zakonske okvire u našoj zemlji.

Danas imamo paradoksalnu situaciju, da su energenti na bazi biomase kao što su pelet i briket, opterećeni opštom stopom poreza na dodatu vrednost od 20% dok su konvencionalni energenti koji se koriste u iste svrhe kao što su prirodni gas i ogrevno drvo oporezovane posebnom stopom PDV-a od 8%.
Nacionalna asocijacija za biomasu SERBIO pokrenula je inicijativu za adekvatnu kategorizaciju biomase i energenata dobijenih od biomase, pre svega adekvatan poreski tretman, u skladu sa poreskom stopom ostalih energenata. Inicijativa se zasniva na izmeni i dopuni Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV, tako da se i ogrev na bazi biomase u šta spadaju sečka, pelet i briket operezuje posebnom poreskom stopom od 8%.

S obzirom da se skoro sav briket i pelet izvozi, država ne ostvaruje prihod od PDV-a, tako da smanjenje poreske stope ne bi ni moglo da dovede do smanjenja prihoda u budžetu već bi ekološki čista goriva postala konkurentnija na domaćem tržištu, čime bi se postigla veća supstitucija uvoznih energenata domaćim ali i ostvarivanje većih prihoda od PDV-a.

Od 11. do 12. oktobra 2012. godine održana je osnivačka skupština NACIONALNE ASOCIJACIJE ZA BIOMASU - SERBIO. Pored mnogih udruženja, priverdnika i predstavnika javnog sektora jedan od osnivača je i Centar za energetsku efikasnost CEFIX - Vršac.

Ciljevi SERBIO su da razvije tržište i povoljno poslovno okruženje održivog bioenergetskog sektora u Srbiji i poveća informisanost javnosti o mogućnostima upotrebe biomase.

Za dalji održivi razvoj energetskog sektora u Srbiji ali i lokalnih sredina bogatih biomasom, od izuzetne važnosti bilo osnivanje asocijacije koja bi zastupala interese zainteresovanih pojedinaca i organizacija: od biznis kompanija u sektoru šumarstva i poljoprivrede, proizvodnje, prerade i transporta biomase do akademskih ustanova, naučno-istraživačkih institucija, ekoloških i razvojnih nevladinih organizacija.

Unapređenje pravnog i fiskalnog okvira za poslovanje u vezi biomase jedan je od imperativa SERBIO!

Detaljnije o daljem radu asocijacije, planu rada i o aktivnostima pročitajte na zvaničnoj prezentaciji serbio.rs

PokloniIOtpadSkloni