11. Jul, 2020.

Osnivanje BANATSKE PLATFORME

Pristupni pregovori Srbije i EU višegodišnji su proces, koji će na svom kraju dovesti do ispunjenja uslova za članstvo Srbije u EU. Tokom ovog procesa, EU i države članice pregovaraju sa predstavnicima vlasti i državne uprave države kandidata, dok učešće civilnog društva, nije formalni uslov. Međutim, prihvatanje EU regulative i prakse je suštinska transformacija društva, i neophodno je da se u proces, na različite načine, uključi što više zainteresovanih strana i javnosti.

Civilno društvo ima svoje mesto u pregovorima, a učešće organizacija civilnog društva (OCD) može doprineti kvalitetu, legitimitetu i transparentnosti pregova-račkog procesa. Normativni i strateški okvir ne obezbeđuju dovoljan nivo učešća OCD. Dokumenti koje je usvojila Vlada Srbije omogućuju učešće OCD u radu Koordinacionog tela za proces pristupanja Srbije EU, ali samo u slučaju da se pojavi potreba za uključivanjem drugih organa i organizacija u rad Saveta Koordinacionog tela ili pregovaračkih grupa za svako poglavlje. Nije preciznije određeno u kojim se to slučajevima dešava i kakva je suština učešća. Zato postoji potreba da OCD na alternativan način komuniciraju sa akterima na nacionalnom nivou – Kancelarijom za evropske integracije, Konventom, Pregovaračkim timom i strukturama Koordinacionog tela.

U cilju obezbeđenja svog učešća u ovom izuzetno važnom procesu, OCD sa sedištem u regionu Banata (Južnobanatski, Srednjebanatski i Severnobanatski upravni okrug), dobrovoljno su odlučile da osnuju BANATSKU PLATFORMU za učešće lokalnih zajednica u pregovorima Srbije sa EU, kao neformalnu mrežu. Svaka OCD sa sedištem u regionu Banata, koja to želi, može postati članica Banatske platforme. Kroz ovaj mehanizam, OCD mogu da iskažu svoje stavove i potrebe, koji će se preneti centralnim pregovaračkim telima. Za početak su izabrane teme iz pregovaračkih Poglavlja 11 (Poljoprivreda i ruralni razvoj), Poglavlja 12 (Bezbednost hrane) i Poglavlja 27 (Životna sredina), uz mogućnost izbora novih. Najvažniji način delovanja su tematski skupovi (okrugli stolovi), za lokalne predstavnike OCD, vlasti i ekonomskog sektora. Rezultati skupova predstaviće se telima koja neposredno učestvuju u pregovorima. Banatskom platformom koordinira Ekološki centar „Stanište“ iz Vršca.

Baza podataka NVO

Baza podataka ekoloških udruženja, pokreta, društava, naučnih, stručnih i drugih organizacija u republici Srbiji (po opštinama - azbučno). V izdanje koje nam je pripremio Ekološki pokret Odžaka.

ISES 2013

Međunarodni studentski energetski samit ili ISES je forum koji se održava na globalnom nivou i bavi se održivim razvojem i upravljanjem obnovljivim izvorima energije a kako mu samo ime govori namenjen je studentima koji žele da svoje karijere posvete upravo ovim oblastima.

ISES 2013 biće održan na Norveškom univerzitetu za nauku i tehnologiju u Trondhajmu. Ovaj univerzitet broji čak 22.000 studenata i osnovan je daleke 1760. godine.

Pogledajte video najavu samita...

Na inicijativu Udruženja građana ZA BOLJI VRŠAC i Ekološkog udruženja AVALON u centru AGORA 19.06.2012 godine organizujovan je PRVI FORUM NEVLADINIH ORGANIZACIJA opštine Vršac na kojem su prisustvovali pored pomenutih Udruženja i Građanski parlament Vršac, Prirodnjačko društvo GEA, Centar za energetsku efikasnost CEFIX, Društvo za kulturu, obrazovanje i socijalnu integraciju Roma ROMAN OKRLO - ROMSKI GLASNIK, Udruženje preduzetnika Banata, udruženje ljubitelja vršačkog jezera VRŠAČKA OAZA, Moto klub VRŠAC, Udruženje potrošača KOŠAVA i Udruženje TRANSFORM.

Forum je otvorio Radojica Mojsijev sa uvodnom temom "Nova uloga NVO-a u razvoju lokalnih samouprava EU i Srbiji" sa konstatacijom da lokalna vlast u opštini Vršac treba da se ugleda na lokalne samouprave u EU i obezbedi uslove za rаd lokalnim Udruženjima građana, uspostаvi pаrtnerstavа sа Udruženjimа rаdi pripreme projekаtа i obezbeđenja budžetskih sredstava za njihovo finansiranje, kao i da inicirа sаrаdnju lokalnih Udruženja sа ostаlim orgаnizаcijama i privrednim subjektima u opštini Vršac, kako bi se prevazišli uticaji ekonomske krize, podigao kvalitet života građana i pospešilo zapošljavanje.

U prvom radnom delu foruma Budimir Babić je izneo predlog inicijativne grupe za osnivanje vršačke NVO mreže i podstakao diskusiju o potrbi zajedničkog delovanja vršačkih Udruženja. On je naglasio da principi za udruživanje teba da budu demokratičnost, ravnopravnost i saradnja među članicama Vršačke NVO mreže.

U drugom radnom delu Foruma pročitan je predlog Sporazum o zajedničkom delovanju nevladinih organizacija opštine Vršac i konstatovana je potreba da Forum prekine zasedanje, kako bi učesnici foruma predlog sporazuma prezentovali svojim članovima i dali primedbe. Predloženo je da Forum nastavi sa radom 25. 06. 2012 godine i završi se svečanim potpisivanje Sporazuma i konferencijom za štampu. Takođe je odlučeno da ovaj forum u doglednom vremenskom periodu postavi svoj web site.

U Vršcu, 19.06.2012.

Inicijativni odbor

PokloniIOtpadSkloni