25. Jan, 2022.

Veoma uspešan radni sastanak članica mreže Banatska platforma održan je u nedelju, 29. avgusta u turističkom objektu Crvenog krsta na Vršakom bregu u cilju upoznavanja odobrenog projekta u okviru programa EKO-SISTEM. Projekat nosi radni naziv „Idejno utemeljenje ekološki svesnog delovanja“, a sprovode ga „Mladi istraživači Srbije“ uz podršku Švedske.

Predstavljanje agende sastanka i prisutnih učesnika članova mreže, pre radnog dela skupa, izvršio je Đorđe Janićijević , a o razvoju mreže Banatska platforma govorio je Dejan Maksimović iz Eko centra „Stanište“. Platforma je nastala 2015. godine kao podsrek aktivnostima lokalnih zajednica Banata u vođenju pregovora za članstvo Srbije u EU, tako da sada broji 32 članice. Ima pet udruženja izvan Banata koja su aktivna u radu mreže. Za period od četiri godine održano je 40 radionica, urađena su dva istraživanja, objavljene dve knjige, namenski snimljene četiri TV emisije. Osnovna tema mreže bilo je praćenje i davanje predloga programa o pregovorima za ulazak u EU.

O samom projektu i njegovom značaju govorio je koordinator Budimir Babić iz Ekološkog udruženja „Avalon“ Vršac. Skraćeni naziv projekta je „Eko svest“, a cilj je da se realno sagledaju brojni problemi stanja i zaštite životne sredine, smisao angažovanja za životnu sredinu, rodna ravnopravnost i značaj neformalnog obrazovanja za životnu sredinu.

Ovim projektom predviđeno je održavanje tri seminara, dve radionice, Internet kampanja i projektni film. Sve navedeno itekako će uticati na jačanje kampanje Banatske platforme,na vidljivost mreže i njenih članica.

O ciljevima i sadržaju Internet kampanje govorio je Mladen Šikanja, ističući osnovne vrednosne okvire, oblike delovanja i načine plasiranja sadržaja radi upoznavanja i stvaranja pokretačke aktivnosti građana.

U tom smislu govorili su i ostali učesnici ovog skupa, uz predlog da se neki sadržaji na prigodan način plasiraju u osnovne i srednje škole sa ciljem šireg uključivanja i neposrednog angažovanja mladih u rešavanju brojnih problema zaštite životne sredine. Bele majice, sa natpisom „Srcem za prirodu“ početni su korak u realizaciji projekta koji treba da se završi do kraja godine. Prvi seminar organizuje se do kraja septembra tekuće godine.

Ekološki centar „Stanište“ Vršac i Centar za evropske politike iz Beograda uspešno su izveli ( 30.05.2017. godine ) radionicu na temu “Struktura i sadržaj dokumenata koji nastaju tokom pristupnih pregovora“. Jednodnevna radionica, sa prezentacijama i razmenom mišljenja učesnika skupa, održana je u Domu Crvenog krsta na Vršačkim planinama uz aktivno prisustvo predstavnika civilnog sektora.

Nakon uvodnog dela i upoznavanja sa sadržajem radionice ( Dejan Maksimović, Ekološki centar „Stanište“ Vršac ) prisutni su upoznati sa istorijom EU, politikom proširenja i uslovima za članstvo i pregovarački proces. Druga tema radionice ( Stefan Šipka, CEP Beograd ) odnosila se na pregled ključnih dokumenata Srbije i EU u procesu pristupanja i pregovora. Radionice Banatske platforme odnose se na pregovaračka poglavlja 11 ( poljoprivreda i ruralni razvoj ), 12 ( veterina i bezbednost hrane i 27 ( zaštita životne sredine i klimatske promene ) koja su vezana za privrednu strukturu 14 opština ( 30 organizacija ) koje su uključene u ovu aktivnost. Ovo je 25-ta radionica po redu na temu osnovnog informisanja lokalnih aktera o tome šta su pregovori, ko sa kim pregovara i oko čega, koje su aktivnosti u tom procesu sa fokusom na deo pregovaračkih poglavlja. Prezentovano je više dokumenata kao rezultat određenih faza u pregovorima, kao što su: Izveštaj o skriningu, Postskrining dokument, OBAR izveštaj, Akcioni planovi za poglavlja, Izveštaj o realizaciji akcionog plana i Pregovaračka pozicija.

Učesnici ovog skupa ( nevladine organizacije, Poljoprivredna škola Vršac i lokalna samouprava ) uzeli su aktivno učešće, interesujući se o kretanjima pristupa EU, mogućim problemima i zastojima, sve sa ciljem daljeg jačanja kapaciteta lokalnih aktera za njihovo kvalitetno učešće, praćenje procesa pristupa EU i davanja preporuka organima koji neposredno učestvuju u pregovorima.

U organizaciji Ekološkog centra „Stanište“ iz Vršca i Centra za evropske politike (u daljem tekstu CEP) iz Beograda, u Vršcu je ( 29.01.2016. ), u maloj sali Skupštine opštine, organizovan okrugli sto projekta „Banatska plaforma“, na temu učešća lokalnih zajednica u pregovorima Srbije sa EU.

Osnova za razgovor okruglog stola bile su prezentacije direktora CEP-a Nebojše Lazarevića i Stefana Šipke, predstavnika CEP-a koji je govorio o IPARD komponentama predpristupne pomoći u kontekstu evropskih integracija. Gospodin Lazarević je opširnije govorio o složenosti i mogućim zamkama pregovora koji se vrše prema odgovarajućim poglavljima ( 33 + 2 ). Kao posebno interesantna oblast pregovora za naše podneblje je zaštita životne sredine, o čemu je govorio Dejan Maksimović iz Ekološkog centra „Stanište“ Vršac, sa osvrtom na probleme na lokalnom nivou, koji se odnose na finansiranje naraslih potreba u ovoj oblasti.

Učesnici okruglog stola bili su predstavnici nevladinog sektora, udruženja građana, opštinske uprave, kao i srednjih škola vršačke opštine čiji obrazovni profili imaju dodira sa zaštitom životne sredine. Većina učesnika okruglog stola aktivno se uključila u razgovor nakon interesantnih uvodnih predavanja i niza postavljenih pitanja predstavnicima CEP-a koji su, kao stručna lica, neposredno uključeni u izradi platforme za pregovore o evropskim integracijama.

 

 

Osnivanje BANATSKE PLATFORME

Pristupni pregovori Srbije i EU višegodišnji su proces, koji će na svom kraju dovesti do ispunjenja uslova za članstvo Srbije u EU. Tokom ovog procesa, EU i države članice pregovaraju sa predstavnicima vlasti i državne uprave države kandidata, dok učešće civilnog društva, nije formalni uslov. Međutim, prihvatanje EU regulative i prakse je suštinska transformacija društva, i neophodno je da se u proces, na različite načine, uključi što više zainteresovanih strana i javnosti.

Civilno društvo ima svoje mesto u pregovorima, a učešće organizacija civilnog društva (OCD) može doprineti kvalitetu, legitimitetu i transparentnosti pregova-račkog procesa. Normativni i strateški okvir ne obezbeđuju dovoljan nivo učešća OCD. Dokumenti koje je usvojila Vlada Srbije omogućuju učešće OCD u radu Koordinacionog tela za proces pristupanja Srbije EU, ali samo u slučaju da se pojavi potreba za uključivanjem drugih organa i organizacija u rad Saveta Koordinacionog tela ili pregovaračkih grupa za svako poglavlje. Nije preciznije određeno u kojim se to slučajevima dešava i kakva je suština učešća. Zato postoji potreba da OCD na alternativan način komuniciraju sa akterima na nacionalnom nivou – Kancelarijom za evropske integracije, Konventom, Pregovaračkim timom i strukturama Koordinacionog tela.

U cilju obezbeđenja svog učešća u ovom izuzetno važnom procesu, OCD sa sedištem u regionu Banata (Južnobanatski, Srednjebanatski i Severnobanatski upravni okrug), dobrovoljno su odlučile da osnuju BANATSKU PLATFORMU za učešće lokalnih zajednica u pregovorima Srbije sa EU, kao neformalnu mrežu. Svaka OCD sa sedištem u regionu Banata, koja to želi, može postati članica Banatske platforme. Kroz ovaj mehanizam, OCD mogu da iskažu svoje stavove i potrebe, koji će se preneti centralnim pregovaračkim telima. Za početak su izabrane teme iz pregovaračkih Poglavlja 11 (Poljoprivreda i ruralni razvoj), Poglavlja 12 (Bezbednost hrane) i Poglavlja 27 (Životna sredina), uz mogućnost izbora novih. Najvažniji način delovanja su tematski skupovi (okrugli stolovi), za lokalne predstavnike OCD, vlasti i ekonomskog sektora. Rezultati skupova predstaviće se telima koja neposredno učestvuju u pregovorima. Banatskom platformom koordinira Ekološki centar „Stanište“ iz Vršca.

PokloniIOtpadSkloni