02. Dec, 2020.

Na prošloj sednici Skupštine opštine Vršac, odbornici su izglasali i Odluku o rebalansu budžeta za 2014. godinu. Ono što posebno brine Zeleni krug jeste činjenica da je iznos sredstava planiranih za programe Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, suštinski manji nego što je vlast obećala kada je u decembru donela osnovnu Odluku o budžetu za ovu godinu. Tada je obećano da će se projekti i programi zaštite životne sredine realizovati za 60 miliona dinara. Planirano je da se sva ova sredstva obezbede iz namenske naknade, koju kao tekuće budžetske prihode plaćaju građani i privreda.

Odlukom o rebalansu, nominalno je Fond uvećan sa 60 na 63 miliona dinara. Međutim, izvori prihoda su se značajno promenili. Sada vidimo da su planirani prihodi za ovu godinu iz namenske naknade smanjeni sa 60 na 35 miliona, dok ostatak od 28 miliona čine preneta sredstva iz prethodnih godina, koja su ranijih godina naplaćena, ali nisu i utrošena. To znači da će građani za zaštitu životne sredine dobiti samo 35 miliona dinara, što je značajno manje od 60 obećanih, a ostatak do 63 miliona činiće ono što su građani proteklih godina već platili, a nisu dobili kroz realizovane programe i projekte. I pitanje je da li će i ove godine to dobiti, ili će se to ponovo preneti u narednu godinu, što primećujemo kao trend u poslednjih nekoliko godina, s tim što se iznos neutrošenih sredstava uvećava svake godine. Zbog toga Zeleni krug pita lokalnu vlast:

- Koje se to aktivnosti i projekti zaštite životne sredine u 2012. i 2013. godini nisu realizovali i zašto, čim se stvorio toliki iznos naplaćenih, a neutrošenih sredstava?
- Da li su se, osim prenetog neutrošenog novca, u program Fonda za zaštitu životne sredine preneli i nerealizovali projekti za koje su ta sredstva bila namenjena? Ako jesu, onda je pitanje od kojih je to obećanih projekata za ovu godinu lokalna vlast odustala, smanjivši tekuće prihode sa 60 na 35 miliona dinara?
- Da li su namenska sredstva tokom godine u svakom trenutku i u celokupnom iznosu bila na raspolaganju na budžetskom kontu za utvrđene namene? Ili se njima manipulisalo pozajmicama za pokrivanje drugih tekućih potreba i vraćanjem pred kraj godine? Da li je to pravi razlog zašto su na kraju ostala neutrošena?
- Kada će opština Vršac osnovati Savet za zaštitu životne sredine, što je predložio Zeleni krug, i tako postupiti po preporuci za primenu Arhuske konvencije u Srbiji?

26. decembra u Beloj Crkvi na inicijativu udruženja gradjana “Aurora“ iz Bele Crkve, mreže EKO organizacija „Zeleni krug“ iz Vršca i konzorcijuma udruženja projekta „ConSENSus” održan je konsultativni sastanak sa predstavnicima opštine Bela Crkva na temu: izrada Strategije razvoja Bele Crkve i formiranje Saveta za zaštitu životne sredine opštine Bela Crkva. Domaćin skupa bio je predsednik opštine Bela Crkva gospodin Stanko Petrović sa svojim saradnicima.

Opština Bela Crkva spada u red nerazvijenih opština i izradom Strategije razvoja opštine Bele Crkva utemeljiće se ciljevi koji će omogućiti da opština Bela Crkva završi period stagnacije i propadanja. Stoga je izuzetno važno da se u Strategiji pravilno definišu ciljevi i prioriteti. Jedan od najvažnijih resursa koji opština Bela Crkva poseduje su brojne prirodne vrednosti kojima opština Bela Crkva obiluje. Dunav, Nera, Karaš, kanla DTD, Mali pesak, Deliblatska peščara, Belocrkvanska jezera predstavlajju pravo bogatsvo i sa stanovišta biodiverziteta i sa stanovišta održivog razvoja. To je potpuno neiskorišćen resurs koji opštini Bela Crkva daje šansu da uz zaštitu , promociju i održivo koršćene prirodnih vrednosti izađe iz statusa nerazvijenih opština. Na žalost u proteklim desetlećima potpuna nezainteresovanost na tom polju dovela je do toga da je taj potencijal samo mrtvo slovo na papiru a takođe da dođe i do drastičnog urušavanja prirodnih vrednosti opštine Bela Crkva. Masovne seče stabala kraj Nere, Karaša, jezera, divlje deponije u Malom pesku, kraj Nere i jezera, zamuljivanje jezera, samo su posledice nedostatka plana za zašitu životne sredine.

Mirko Popović, koordinator projekta „ConSENSus“ ponudio je podršku u cilju osnivanja Saveta za zaštitu životne sredine, kao savetodavnog radnog tela opštine Bela Crkva. Savet čine predstavnici lokalne samouprave, javnih institucija, nevladinog sektora, privrednog sektora i dr.

Na osnovu iskustva došlo se do zaključka da je najveći problem nedostatak plana, sistema, vizije i načina za zaštitu i poboljšanje životne sredine u opštini Bela Crkva, što je dovelo do toga da su se pojavili ozbiljni problemi na terenu za koje praktično niko nije odgovaran, nadležan, niti ima plan. Osnivanjem Saveta za zaštitu životne sredine prvi put bi se sistematski evidentirali problemi, prikupile vizije, izradili planovi, odredile nadležnosti i što je najvažnije zaštita životne sredine implementirala bi se u sistem, a ne kao sada bivala samo akt zaludjenih volontera i ljubitelja prirode.

Pripremio: Milan Belobabić

ZELENI SAVET OPŠTINE VRŠAC

11. decembra 2013. godine u hotelu "Srbija" u Vršcu, održan je radni sastanak predstavnika projekta "Consensus", sa predstavnicima opštinske uprave, lokalne privrede i ekološkim organizacijama opštine Vršac, koje su ujedno i članice mreže “Zeleni krug”.

Na skupu je prezentovan projekat "ConSENSus" - partnerski pristup u kreiranju politike zaštite životne sredine i njegova implementacija, od aprila meseca, do danas.

Jedna od glavnih tema današnjeg sastanka bila je priprema zajedničkog dokumenta za formiranje Zelenog saveta opštine Vršac. Urađena je analiza predloga modela odluke o osnivanju Saveta, a gotov dokument i predlog za formiranje Saveta za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Vršac, biće predat Opštinskom veću početkom naredne nedelje.


28. avgusta u Vršcu, u okviru projekta ConSENSus potpisan je „sporazum o zajedničkom delovanju ekoloških nevladinih organizacija opštine Vršac“ pod nazivom ZELENI KRUG.

„Zeleni krug“ formiran je od strane 8 organizacija civilnog društva, a svoj potpis na sporazum stavili su: Društvo ljubitelja gradskog parka Vršac, Ekološko društvo „Priroda i zdravlje“, Društvo „Romano krlo – Romski glas“, Ekološki centar „Stanište“, Prirodnjačko društvo „Gea“, Regionalni „Uneko“ Banat, Pokret gorana Vršac i Centar za energetsku efikasnost „Cefix“. Sastanku je ispred opštine Vršac prisustvovao član opštinskog veća zadužen za ekologiju gospodin Miloš Vasić, kao i gospođa Orhideja Štrbac ispred javnog preduzeća za izgradnju, razvoj i uređenje opštine Vršac – JP „Varoš“.

Neke od aktivnosti i prioriteti kojima će se „Zeleni krug“ baviti jesu: Zaštita životne sredine, kao prvi prioritet rada mreže; izrada i implementacija praktičnih javnih vršačkih zelenih politika; organizovanje i sprovođenje edukativnih programa; učestvovanje na konkursima za dobijanje sredstava sa zajedničkim projektima, kao i zajednička implementacija odobrenih projekata; uspostavljanje delotvornih mehanizama za učešće organizacija civilnog društva u kreiranju i sprovođenju politike životne sredine u opštini Vršac, kroz osnivanje i aktivno učešće u radu ZELENOG SAVETA OPŠTINE VRŠAC.

Organizacije potpisnice sporazuma će na narednom sastanku formirati Savet „Zelenog kruga“ koji će koordinirati rad ove mreže ekoloških organizacija. Svečanim činom potpisivanja sporazuma spisak članica nije zaključen i u naredne dve nedelje očekuje se pristupanje ostalih ekoloških organizacija sa teritorije opštine Vršac „Zelenom krugu“.

PokloniIOtpadSkloni