15. Jan, 2021.

Danas je u hotelu Petrus održan Zeleni forum „Preduslovi i i prepreke za uspostavljanje saradnje između lokalne samouprave i civilnog društva u stvaranju održivih lokalnih politika" sa ciljem prepoznavanja i ukazivanja na zajedničke probleme, kako bi se izradile preporuke za promenu pravnog i praktično-političkog okvira u kojem se stvara i sprovodi politika životne sredine u Republici Srbiji. Organizator Zelenog foruma je konzorcijum organizacija okupljenih u projektu ConSENSus.

Na sednicama Opštinskih veća u Paraćinu i Trsteniku danas su usvojene odluke o osnivanju Saveta za zaštitu i unapređenje životne sredine. Saveti su prvi korak u uspostavljanju partnerstva između civilnog društva i javne uprave u oblasti životne sredine na lokalnom nivou.

Saveti za zaštitu i unapređenje životne sredine postali su deo sistema upravljanja životnom sredinom u opštinama Paraćinu i Trsteniku. Kao savetodavna tela Saveti će doprinostiti boljoj komunikaciji građana i uprave i rešavanju konkretnih problema lokalne zajednice. 

Opštinska veća u pomenutim opštinama prepoznala su značaj saradnje sa civilnim društvom i drugim zainteresovanim akterima u lokalnoj zajednici i usvajanjem odluka o uspostavljaju Saveta učvršćeni su temelji lokalne demokratije u Paraćinu i Trsteniku.

Savet za zaštitu i unapređenje životne sredine je institucionalni mehanizam za unapređenje životne sredine na nivou lokalne samouprave. Kroz rad Saveta lokalna samouprava uspostavlja dugoročnu i na jasnim pravilima zasnovanu saradnju sa civilnim društvom i građanima koji su zainteresovani za rešavanje problema i uspešnu primenu evropskih standarda u oblasti životne sredine. Problemi sa kojima se lokalne zajednice suočavaju prevazilaze administrativne kapacitete i mogućnosti lokalne samouprave i zbog toga je neophodno da se i drugi zainteresovani akteri uključe u proces kreiranja i primene politike životne sredine. Mehanizam rada Saveta nudi dugoročna i praktična rešenja i zasniva se na principima javnosti rada lokalne samouprave, podele odgovornosti i građanske participacije u kreiranju i sprovođenju politike životne sredine. 

Saveti koji su osnovani u Paraćinu i Trsteniku rezultat su kampanje koju sprovode Beogradska otvorena škola, UNEKOOP, Arhus centar iz Kragujevca i Centar za energetsku efikasnost iz Vršca.
Dodatna vrednost ove kampanje je u tome što je osnivanje Saveta rezultat lokalnih inicijativa, upornosti lokalnih udruženja i dobre komunikacije sa organima lokalne samouprave.

Reč je o projektu CONSENSUS koji se realizuje u oviru programa SENSE Švedske razvojne agencije SIDA, a u Srbiji ga implementira Regionalni centar za životnu sredinu-REC. Projekat realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva:BOŠ, UNEKOOP, Arhus centar iz Kragujevca i CEFIX iz Vršca Zahvaljujući činjenici da je UNEKOOP jedan od partnera na projektu i opština Paraćin će biti aktivno uključena u realizaciju ovog projekta. S obzirom da su formiranje lokalnih Zelenih saveta i izrada modela odluka za njihovo funkcionisanje među primarnim zadacima projekta “ConSENSus”, Vladimir Pavlović iz Beogradske otvorene škole predstavio je model za uspostavljanje i funcionisanje Zelenih saveta u lokalnim sredinama. O značaju Arhuske konvencije koja građanima omogućuje pravo na dostupnost informacija iz oblasti životne sredine, kao i obavezama koe Srbija, a posebno lokalne samouprave očekuje u procesu pregovaranja sa EU, prisutnime je upoznao Srđan Matović iz «Aarhus centra» iz Kragujevca. Prisutni predstavnici lokalne samouprave, civilnog i biznis sektora iskazali su zainteresovanost za institucionalno osnaživanje kapaciteta opštine Paraćin u rešavanju problema u oblasti životne sredine.

PokloniIOtpadSkloni