15. Jan, 2021.

Na sednicama Opštinskih veća u Paraćinu i Trsteniku danas su usvojene odluke o osnivanju Saveta za zaštitu i unapređenje životne sredine. Saveti su prvi korak u uspostavljanju partnerstva između civilnog društva i javne uprave u oblasti životne sredine na lokalnom nivou.

Saveti za zaštitu i unapređenje životne sredine postali su deo sistema upravljanja životnom sredinom u opštinama Paraćinu i Trsteniku. Kao savetodavna tela Saveti će doprinostiti boljoj komunikaciji građana i uprave i rešavanju konkretnih problema lokalne zajednice. 

Opštinska veća u pomenutim opštinama prepoznala su značaj saradnje sa civilnim društvom i drugim zainteresovanim akterima u lokalnoj zajednici i usvajanjem odluka o uspostavljaju Saveta učvršćeni su temelji lokalne demokratije u Paraćinu i Trsteniku.

Savet za zaštitu i unapređenje životne sredine je institucionalni mehanizam za unapređenje životne sredine na nivou lokalne samouprave. Kroz rad Saveta lokalna samouprava uspostavlja dugoročnu i na jasnim pravilima zasnovanu saradnju sa civilnim društvom i građanima koji su zainteresovani za rešavanje problema i uspešnu primenu evropskih standarda u oblasti životne sredine. Problemi sa kojima se lokalne zajednice suočavaju prevazilaze administrativne kapacitete i mogućnosti lokalne samouprave i zbog toga je neophodno da se i drugi zainteresovani akteri uključe u proces kreiranja i primene politike životne sredine. Mehanizam rada Saveta nudi dugoročna i praktična rešenja i zasniva se na principima javnosti rada lokalne samouprave, podele odgovornosti i građanske participacije u kreiranju i sprovođenju politike životne sredine. 

Saveti koji su osnovani u Paraćinu i Trsteniku rezultat su kampanje koju sprovode Beogradska otvorena škola, UNEKOOP, Arhus centar iz Kragujevca i Centar za energetsku efikasnost iz Vršca.
Dodatna vrednost ove kampanje je u tome što je osnivanje Saveta rezultat lokalnih inicijativa, upornosti lokalnih udruženja i dobre komunikacije sa organima lokalne samouprave.

01.12.2012.godine u hotelu "Srbija" je održan prvi sastanak Programskog saveta BTK-a, na kome su predstavljeni članovi i konstituisan Programski savet.

Na sastanku su izglasani članovi Programskog saveta. Članovi saveta  su upoznati sa predlogom Poslovnika o radu Programskog saveta i projektnom šemom, koji je usvojen na sastanku od strane UO.

Predstavljen je predlog plana rada Programskog saveta za 2013. godinu. Doneta je odluka da se rade aktualizacije plana rada na svaka 3 meseca i da se plan dopuni aktivnostima koje podrazumevaju saradnju i sa institucijama kulture, Zavodom za zaštitu prirode Srbije i drugim institucijama od značaja za razvoj turizma. Potrebno je plan dopuniti i informacijom o Sajmu turizma u Temišvaru i predstavljanju BTK na istom.

Prvi projekat na kome će se raditi biće za podizanje kapaciteta BTK-a, takođe je dogovoreno da se pristupi analizi postojećih strategija u Banatu, predloženo je da se u usluge BTK-a uvrste i obuke za kadrove (implementacija, monitoring...) koji će raditi na sprovođenju strategija koje BTK bude izrađivao.

Programski savet Banatskog turističkog klastera posluje u sastavu:

Boris Đurđev, predsednik

Članovi su: Iva Vučković, Živko Grozdanić, Saša Radivojević, Miroslav Cuca, Branislav Vila, Dejan Maksimović, Uroš Nedić, Miroslav Stupar, Radojica Mojsijev

PokloniIOtpadSkloni