27. Jan, 2022.

Ministar Vulin danas najavljuje da će tražiti da se novac namenjen za podelu nevladinim organizacijama na konkursu, koji je u javnosti osporen, preusmeri u Fond za lečenje retkih bolesti dece.

Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja nema obavezu da finansira programe NVO, ali ima obavezu da kada to radi poštuje Zakon o udruženjima i sopstvena pravila konkursa. Eventualna promena namene ovih sredstava nikako ne može da bude kraj priče. Naprotiv, bilo bi neophodno utvrditi odgovornost onih koji su u ministarstvu doneli nezakonite odluke o dodeli sredstava na konkursu. Dalje, i sam ministar bi morao da iznese precizne podatke o tome ko je zloupotrebljavao donacije tokom ranijih godina, kao što je tvrdio ovih dana (inače i sam čini krivično delo). Najzad, trebalo bi saopštiti kakvi su efekti nedodeljivanja donacija za programe NVO - koji će krajnji korisnici usled toga ostati bez potrebnih usluga i da li će one biti zadovoljene na neki drugi način.

Što se tiče preusmeravanja novca, ministar to ne može da radi svojevoljno već uz saglasnost ministra finansija. Zakon o budžetskom sistemu propisuje: "Direktni korisnik budžetskih sredstava, uz odobrenje ministra (finansija), odnosno lokalnog organa uprave nadležnog za finansije, može izvršiti preusmeravanje aproprijacije odobrene na ime određenog rashoda i izdatka koji se finansira iz opštih prihoda budžeta u iznosu od 5% vrednosti aproprijacije za rashod i izdatak čiji se iznos umanjuje".

Ako se novac ne potroši, on u u svakom slučaju ostaje u budžetu, odlazi u budžetsku rezervu i može se krostiti za druge namene, odlukom Vlade.

Izvor: transparentnost.org.rs

Video: b92.net

Na inicijativu Udruženja građana ZA BOLJI VRŠAC i Ekološkog udruženja AVALON u centru AGORA 19.06.2012 godine organizujovan je PRVI FORUM NEVLADINIH ORGANIZACIJA opštine Vršac na kojem su prisustvovali pored pomenutih Udruženja i Građanski parlament Vršac, Prirodnjačko društvo GEA, Centar za energetsku efikasnost CEFIX, Društvo za kulturu, obrazovanje i socijalnu integraciju Roma ROMAN OKRLO - ROMSKI GLASNIK, Udruženje preduzetnika Banata, udruženje ljubitelja vršačkog jezera VRŠAČKA OAZA, Moto klub VRŠAC, Udruženje potrošača KOŠAVA i Udruženje TRANSFORM.

Forum je otvorio Radojica Mojsijev sa uvodnom temom "Nova uloga NVO-a u razvoju lokalnih samouprava EU i Srbiji" sa konstatacijom da lokalna vlast u opštini Vršac treba da se ugleda na lokalne samouprave u EU i obezbedi uslove za rаd lokalnim Udruženjima građana, uspostаvi pаrtnerstavа sа Udruženjimа rаdi pripreme projekаtа i obezbeđenja budžetskih sredstava za njihovo finansiranje, kao i da inicirа sаrаdnju lokalnih Udruženja sа ostаlim orgаnizаcijama i privrednim subjektima u opštini Vršac, kako bi se prevazišli uticaji ekonomske krize, podigao kvalitet života građana i pospešilo zapošljavanje.

U prvom radnom delu foruma Budimir Babić je izneo predlog inicijativne grupe za osnivanje vršačke NVO mreže i podstakao diskusiju o potrbi zajedničkog delovanja vršačkih Udruženja. On je naglasio da principi za udruživanje teba da budu demokratičnost, ravnopravnost i saradnja među članicama Vršačke NVO mreže.

U drugom radnom delu Foruma pročitan je predlog Sporazum o zajedničkom delovanju nevladinih organizacija opštine Vršac i konstatovana je potreba da Forum prekine zasedanje, kako bi učesnici foruma predlog sporazuma prezentovali svojim članovima i dali primedbe. Predloženo je da Forum nastavi sa radom 25. 06. 2012 godine i završi se svečanim potpisivanje Sporazuma i konferencijom za štampu. Takođe je odlučeno da ovaj forum u doglednom vremenskom periodu postavi svoj web site.

U Vršcu, 19.06.2012.

Inicijativni odbor

PokloniIOtpadSkloni