21. Jun, 2021.

Za 1.000 bala 100 evra

Korišćenje biomase u Vojvodini je još uvek sporadično, a najbolje su se snašli na selu. Živica Terzić, magistar poljoprivrede iz Mokrina kraj Kikinde, kuću svoje porodice od 150 kvadrata greje šest puta jeftinije nego da koristi struju.

- Koristim otpatke kao gorivo za kotao. Za samo jedan dan sam prikupio više od 1.000 bala slame i sve to me koštalo manje od 100 evra. Materijal za kotao sam kupio na otpadu - kaže Živica Terzić.

Izvor: Blic

Struja od slame i otpada

Ostaci žetve sa vojvođanskih njiva mogli bi da služe za grejanje i proizvodnju struje, ali umesto da završe u energanama i termolektranama izgore na oranicama. Ima izuzetaka u Bačkoj Topoli, Šidu, Somboru, Novom Sadu, gde su u pojedinim firmama počeli ili nameravaju da počnu da koriste biomasu kao energiju. Stručnjaci su izračunali da bi se upotrebom samo trećine biomase koja ostane na vojvođanskim njivama smanjio uvoz milion tona mazuta. Ali za to nisu krivi samo ratari, već i država, objašnjava energetičar dr Božidar Mihajlović, profesor Univerziteta “Megatrend”.

- Tržište biomase u Srbiji ne postoji, a to je 64 odsto našeg energetskog potencijala. Procenjeno je da je naš godišnji energetski potencijal iz obnovljivih izvora energije kao 4,3 miliona tona nafte, što je skoro četvrtina godišnje energetske potrošnje u Srbiji - kaže Mihajlović.

Čak 64 odsto obnovljivih izvora energije je biomasa, odnosno slama, kukuruzovina i ljuspice suncokreta. Kolika je to vrednost, pokazuje podatak stručnjaka da bi se iz tih izvora moglo da proizvede 5.000 megavata električne energije.

- Za to bi trebalo uložiti milijardu evra, ali bi zemlja posle podizanja postrojenja smanjila uvoz električne energije za 30 odsto i fosilnih goriva za 25 odsto. To znači da bi biomasa i biogoriva godišnje zamenili 1,8 miliona tona nafte - dodaje dr Mihajlović.

210999 vojbiomasa4-piloilot-projekat-u-doroslovu hs Osim biomase, Vojvodina raspolaže ogromnim količinama biogasa na farmama, koji se može koristiti za proizvodnju toplotne i električne energije. Ali iako smo po  mišljenju dr Jožefa Njerža, profesora subotičke Visoke tehničke škole, tim energentom najbogatiji u Evropi, biogas se koristi u malim količinama.

Na kolikoj smo šteti, pokazuju podaci Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i rudarstvo, po kojima se trenutno koristi samo dva odsto bio energije. A na njivama, nakon skidanja useva, ostane 20 miliona tona slame, kukuruzovine, ljuske suncokreta i drugih dragocenih sirovina.

Deo te materije se zaorava kako bi se zemljištu vratile neophodne organske materije, a preostalu masu poljoprivrednici spaljuju, iako dr Miladin Brkić, profesor Poljoprivednog fakulteta u Novom Sadu.

Stručnjaci kažu da što pre treba oformiti tržište upakovane biomase u obliku bala, briketa i peleta, kao što se to čini u Evropskoj uniji. Energetičar Branislav Vukmir, profesor Mašinskog fakulteta u Novom Sadu, smatra da iako Evropska unija nalaže da do 2020. godine Srbija 25 odsto energije dobija iz takozvanih zelenih izvora energije, na tome se malo radi.

- Nemamo nijednu elektrana na biomasu, mada imamo sirovine koje bi u potpunosti mogle da zamene mazut i gas za grejanje. Zbog tog propusta godišnje gubimo oko milijardu evra. Osim biomase, imamo i druge obnovljive izvore energije, čijom bismo ugradnom smanjili odlivanje iz budžeta, povećali zaposlenost i smanjili zavisnost za uvoz energenata - kaže Vukmir.

Da sve u vezi sa korišćenjem obnovljivih izvora energije nije na nuli, pokazuju primeri iz Šida, Novog Sada, Sombora, Bačke Topole. 211000 vojbiomasa6-skupljanje-biomaseslame hs

U Kompaniji “Viktorija grupa” prave planove da u Šidu izgrade prvu termoelektranu na biomasu. Osim toga, Novosadska toplana planira pionirski projekat, uvođenje grejanja na biomasu.

Radosav Striković, pokrajinski sekratar za energetiku, kaže da je studija izvodljivosti napravljena, a sada se vode pregovori sa investitorima. Ako se pronađe novac, popularna “Osmica” u Petrovaradinu će biti prvo gradsko naselje u Srbiji koje će se grejati na obnovljivi izvor energije.

Osim toga, češki „Brigde power investments“, uz pomoć fondova Evropske unije, pravi program pronalaženja pogodnih baza za proizvodnju goriva iz obnovljivih izvora energije u Vojvodini. U toku je realizacija pilot projekta u Doroslovu kod Sombora.

Strateški partner češkoj firmi je Robert Holo, poljoprivrednik iz Doroslova. Investitori su najavili da su spremni da ulože 6,2 miliona evra u izgradnju centra za proizvodnju 100.000 tona agropeleta godišnje. Celokupna proizvodnja namenjena je izvozu u zemlje Evropske unije, a vrednost otkupa biomase od lokalnih partnera bio bi oko 2,5 miliona evra godišnje.
U međuvremenu je Nemačka odobrila Srbiji kredit od 100 miliona evra za projekte u oblasti obnovljivih izvora energije, pre svega biomase i besprovratnu pomoć od 10 miliona evra za smanjenje emisije štetnih gasova.

Prvenac u korišćenju ovih energenata je preduzeće “Doža Đerđ” u Bačkoj Topoli, koje se bavi ratarskom i stočarskom proizvodnjom. Ono je izgradilo je prvu energanu u Vojvodini koja klimatizuje 18.000 kvadratnih metara objekata koristeći kao energent biomasu, čime su za trećinu smanjeni troškovi grejanja u odnosu na raniji period. U tom poljoprivrednom preduzeću smanjili su troškove za 30 odsto.

- Investicija je koštala 160 miliona dinara, od kojih je 100 miliona obezbedilo samo preduzeće, a 60 miliona pokrajinski Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj - rekao je Dragoslav Petrović, resorni sekretar, dodajući da u narednoj godini na biopostrojenje u “Doži”, planiraju da priključeno još 8.000 kvadratnih metara novih objekata.

Izvor: Blic

Pokrajinski Sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine je tokom dužeg niza godina aktivno radio na promociji upotrebe biogasa u APV i na stimulisanju investicija u ovom segmentu. Jedan od vidova aktivnog delovanja jeste i finansiranje studija o potencijalima koje možete preuzeti i koristiti za potrebe informisanja i razvoja novih projekata.

Studiju "Potencijali i mogućnosti briketiranja i peletiranja otpadne biomase na teritoriji AP Vojvodine" možete pregledati i preuzeti ovde.

Prezentaciju "Tehničko-tehnološka rešenja briketiranja i peletiranja biomase" možete preuzeti ovde.

Studiju "Mogućnosti kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije iz biomase u AP Vojvodini" možete pregledati i preuzeti ovde.

Prezentaciju "Mogućnosti kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije iz biomase u AP Vojvodini" možete preuzeti ovde.

Studiju "Studija mogućnosti korišćenja komunalnog otpada u energetske svrhe (waste to energy) na teritoriji AP Vojvodine i Republike srbije" možete pregledati i preuzeti ovde.

Prezentaciju "Korišćenje otpada za energiju" možete preuzeti ovde.

Akcioni plan za biomasu 2010 – 2012. Republike Srbije možete pregledati i preuzeti ovde.

 

Izvor: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine ocenio je potrebu i korisnost da se izuzetno značajna saradnja više učesnika u gasifikaciji Vojvodine uredi kao deo privrednih investicija u finansiranju i funkciji i otklone neki uočeni problemi ekonomsko-pravne prirode. Da bi se otklonili uočeni problemi, u skladu sa važećim propisima i realnim potrebama, Sekretarijat je poverio izradu ove studije Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, sa zadatkom da prikaže globalno stanje gasifikacije na području Vojvodine i predloži način uređivanja imovinsko pravnih odnosa između distributera i uplatioca – kupaca gasa; da predloži metodologiju i način utvrđivanja vrednosti imovine i kapitala; način uključivanja te imovine u osnovna sredstva distributera; pitanje svojine kapitala i rešenje drugih problema po tom osnovu.

Studiju "Predlog jedinstvenog sistema uređenja svojine nad distributivnim gasnim mrežama na teritoriji AP Vojvodine" možete pregledati i preuzeti ovde.

Izvor: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine

Pokrajinski Sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine je tokom dužeg niza godina aktivno radio na promociji upotrebe energije sunca u APV i na stimulisanju investicija u ovom segmentu. Jedan od vidova aktivnog delovanja jeste i finansiranje studija o potencijalima koje možete preuzeti i koristiti za potrebe informisanja i razvoja novih projekata.

Studiju "Procena ukupnog solarnog potencijala - Solarni Atlas i mogućnosti "proizvodnje" i korišćenja solarne energije na teritoriji AP Vojvodine" možete pregledati i preuzeti ovde.

Prilozi:

Rezime SRB

Rezime ENG

Izvor: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine

Pokrajinski Sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine je tokom dužeg niza godina aktivno radio na promociji upotrebe potencijala geotermalne energije u APV i na stimulisanju investicija u ovom segmentu. Jedan od vidova aktivnog delovanja jeste i finansiranje studija o potencijalima koje možete preuzeti i koristiti za potrebe informisanja i razvoja novih projekata.

Studiju "Istraživanje i definisanje geotermalnog potencijala na području opštine Bečej" možete pregledati i preuzeti ovde.

Studiju "Istraživanje i definisanje geotermalnog potencijala na području opštine Inđija" možete pregledati i preuzeti ovde.

Prilozi:

Rezime SRB

Rezime ENG

Geotermalni atlas Vojvodine

Podaci o bušotinama

Podaci i proračuni

1. Energetski potencijal

2. Analiza konzuma

3. Analiza cena

4. Energetske tehnologije

5. Tehno-ekonomska analiza

6. Ekološki uticaji

7. Zaključak

8. Literatura

Izvor: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine

Pokrajinski sekretarijat nije direktno nadležan za rad gradskih toplana, ali različitim akcijama koordinacije i kompetencije daje snažan doprinos obezbeđivanju efikasnog sistema daljinskog grejanja u APV, kako bi svi građani imali kvalitetno, pouzdano i racionalno grejanje tokom sezone.

Studiju "Supstitucija prirodnog gasa u sistemima proizvodnje toplotne energije na području AP Vojvodine" možete pregledati i preuzeti ovde.

Upitnik za snimanje stanja u sistemima proizvodnje toplotne energije možete pregledati i preuzeti ovde.

Izvor: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine

Vlada Srbije je načinila korak od ogromne važnosti kad je u pitanju ušteda energije u Srbiji. Novi Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada je potpisao Dr. Oliver Dulić, Ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja u Vladi Republike Srbije. Primena ovog pravilnika počinje 30.09.2012. godine. U ovom Pravilniku su definisani kriterijumi, tj. maksimalne vrednosti koeficijenta prolaza toplote (“U”) za svaki konstruktivni deo jednog građevinskog objekta (podovi, zidovi, krovovi itd…). Shodno tome, ubuduće će kod svih građevinskih objekata, bez obzira da li je reč o novogradnji ili o sanaciji od ranije postojećih objekata (maksimalne vrednosti koeficijenta “U” se razlikuju za novogradnju i sanaciju), već u fazi projektovanja morati biti uzeta u obzir adekvatna termoizolacija tog objekta, odnosno svih njegovih delova. Samo tako projektovani objekti će moći da dobiju “zeleno svetlo” za izvođenje radova na izgradnji tog objekta. Ubuduće će dakle i u Srbiji, kao što je to odavno slučaj u zemljama EU, građevinska dozvola moći da se dobije samo ukoliko se gradi energetski efikasan objekat, odnosno ako se jedan stari objekat upravo u tom smislu (u smislu povećanja njegove energetske efikasnosti) adaptira, tj. sanira.

Ovo je jako dobra vest ne samo za proizvođače termoizolacionih materijala, već naravno i za kranje potrošače, odnosno za one koji kupuju i ugrađuju termoizolacione materijale u svoje objekte. Tačno je da ove poslednje (krajnje potrošače) ovaj Pravilnik na neki način primorava da od 30.09.2012. čine nešto što ranije neki od njih i nisu možda tako rado činili – da li iz nehata, nemara, ili jednostavno iz nedostatka finansijskih mogućnosti – međutim činjenica je da je svaka  investicija u kvalitetne termoizolacione materijale koji štede energiju i umanjuju energetske troškove nešto što se vrlo brzo “vraća”. Energetskih izvora u svetu je sve manje, energija će ubuduće biti sve skuplja na tržištu i to je nešto na šta se mora reagovati. Ulaganje u kvalitetnu termoizolaciju na objektu u kojem čovek živi i/ili radi je sigurno adekvatna reakcija na prethodno iznetu činjenicu.

Izvor: Austrotherm

Pasivna kuća

Pasivna kuća predstavlja koncept budućnosti, iako je reč o tipu objekta koji se već poslednjih 15-ak godina gradi u razvijenim zemljama u svetu. Pasivne kuće su objekti koji su tako dobro termički izolovani, da u njima nema potrebe za postojanjem ikakvih grejnih tela, odnosno sistema za zagrevanje vazduha. Zbog toga se pasivne kuće odlikuju izuzetno niskom energetskom potrošnjom, pri čemu je boravak u njima, kako zimi tako i leti, veoma udoban i komforan.

Najvažnija obeležja pasivne kuće:

 1. Izvanredna termička izolacija zidova, podova i krova
 2. Nepostojanje tzv. "toplotnih mostova"
 3. Kompaktnost vazduha u protorijama
 4. Komforno provetravanje (koje eliminiše potrebu za prirodnim provetravanjem)

Energetski kriterijum za svrstavanje objekta u pasivnu kuću:
Maksimalnagodišnja energetska potrošnja u kući mora biti ≤ 15 kWh/(m²a) – to odgovara otprilike 1,5 litru nafte po m² stambene površine za godinu dana.

Standard pasivne kuće je baziran na postojanju sistema za odvod (korišćenog) i dovod (svežeg) vazduha, pri čemu taj sistem pri dovodu svežeg vazduha transportuje u unutrašnjost objekta neophodnu toplotu. Preostali minimalni gubici toplote (koji nastaju strujanjem vazduha) bivaju pritom kompenzovani kroz gotovo "besplatne", pasivne energetske doprinose.

Pasivni energetski doprinosi:

 • Sunčevo zračenje kroz prozore i ostale transparentne površine
 • Predaja toplote kroz veštačko osvetljenje i rad električnih uređaja u kući
 • Telesna toplota osoba koje borave u kući

info zona pasivna kuca 2

Standard pasivne kuće je baziran na postojanju sistema za odvod (korišćenog) i dovod (svežeg) vazduha, pri čemu taj sistem pri dovodu svežeg vazduha transportuje u unutrašnjost objekta neophodnu toplotu. Preostali minimalni gubici toplote (koji nastaju strujanjem vazduha) bivaju pritom kompenzovani kroz gotovo "besplatne", pasivne energetske doprinose.

Pasivni energetski doprinosi:

 • Sunčevo zračenje kroz prozore i ostale transparentne površine
 • Predaja toplote kroz veštačko osvetljenje i rad električnih uređaja u kući
 • Telesna toplota osoba koje borave u kući

Zidna, podna i krovna izolacija u pasivnoj kući:

Kao primer ćemo uzeti kuću koja ima podrumsku etažu, pri čemu se podrum ne koristi kao konstantan stambeni prostor:

 • Perimetarna termoizolacija (izolacija spoljnih podrumskih zidova) uz pomoć Austrotherm XPS P debljine 16cm
 • Termička izolacija ploče iznad podruma uz pomoć Austrotherm EPS A100 debljine 25cm, ili Austrotherm EPS A100 PLUS (siva EPS-ploča, sa primesama grafita) debljine 20cm
 • Termička izolacija spoljnih fasadnih zidova uz pomoć Austrotherm EPS AF debljine 25cm, ili Austrotherm EPS AF PLUS debljine 20cm
 • Idealnu krovnu izolaciju

"Stolarija" (prozori i staklena vrata):

U pasivnoj kući i prozori kao i sva staklena vrata (naprimer od vrata od terase) moraju biti kvalitetniji nego u "obično" izolovanom objektu. Preporučujemo one sa troslojnim ("trokomornim") staklom.

Nepostojanje tzv. "toplih mostova":

Ivice, uglovi, spojevi i otvori moraju se dobro izolovati kao bi se izbeglo nastajanje toplih mostova tj. gubitka ili odvođenja toplote.

passive house thermogram

Kompaktan, dobro „zadihtovan“, tj. zaptiven objekt:
Pomoću konstrukcionih elemenata na spoju vrata (prozora) i zidova, stvara se dobro zaptiven objekat koji ne propušta spoljašnji vazduh. Na taj način se sprečava prolazak vazduha kroz eventualne pukotine i otvore.

info zona pasivna kuca 4

Komforno provetravanje:

Cilj mu je da se štetne supstance i svi ostali atmosferski negativni uticaji na zdravlje čoveka održavaju u što manjoj meri.

 • Potrebno je obezediti priliv 30 m³ svežeg vazduha po času, za svaku osobu koja boravi u prostoru
 • Provetravanje obezbeđuje higijenski čist vazduh, a sa razmenjivačem toplote se štedi i energija
 • Zanemarivo prisustvo prašine i zdravstvenog opterećenja kojeg vrši na čoveka
 • Sprečavanje prodora čestica vazduha iz spoljašnosti na koje su neki ljudi alergični
 • Razni neprijatni mirisi, uključujući i dim od cigareta bivaju "usisani" i ne šire se po čitavoj kući
 • U kući nikada nema promaje

pasivna-kuca-2

Pasivna kuća nije usko vezana za određeni stil ili način gradnje. Postoje pasivne kuće građene od masivnih zidova, drveta ili kao kombinacija ova dva načina gradnje. Čak i mnogi proizvođači montažnih objekata u Evropi u svojim programima nude pasivne kuće. Koncept pasivne kuće se međutim ne ograničava samo na novogradnju, već se može realizovati i kod sanacije starih objekata.

Troškovi izgradnje pasivne kuće su pre 15 godina bili znatno veći u poređenju sa troškovima izgradnje standardno termički izolovanog objekta. Sa razvojem tehnologije i sa pojavom naprednijih građevinskih komponenti, cena izgradnje pasivnih kuća je opala. S obzirom da su pasivne kuće predviđene kao objekti koji treba da traju između 50 i 100 godina, kao i na to da ubuduće cene energenata sasvim sigurno rasti (čak možda i drastično!) - nema ni najmanje sumnje da će ubuduće gradnja pasivnih kuća biti još isplativiji građevinski poduhvat nego što je ona to danas. Iako je i danas gradnja pasivnih kuća veoma "u trendu"...

Izvor: Austrotherm

U Kikindi bi uskoro mogla da nikne prva solarna elektrana u Srbiji. Kinezi će, ako se pregovori uspešno okončaju, o svom trošku realizovati ovu investiciju. Kao lokacija odabrana je Kikinda, jer je jedan od gradova u Srbiji sa najviše sunčanih dana u godini.

Sekretar Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine Radoslav Striković i predstavnici kineske državne kompanije "CHD" potpisali su memorandum o saradnji, koji predviđa mogućnost izgradnje solarne elektrane kapaciteta 30 megavata.

Striković kaže da je parafiranje ovog dokumenta usledilo posle neprekidnih tromesečnih pregovora s Kinezima. "Pojedinosti ovog značajnog poslovnog aranžmana biće regulisane posebnim ugovorima i sporazumima, čija izrada sledi početkom naredne godine", navodi Striković.

"Verujem da će se u Kikindi podići prva solarna elektrana kod nas, što će, nadam se, biti putokaz kako da što je moguće više koristimo nove izvore energije", dodaje on. Još se ne zna gde će tačno u Kikindi biti buduća solarna elektrana. Striković napominje da će se u tu svrhu najverovatnije iskoristiti državno zemljište.

Kinezi će, kao investitori, koristiti sopstvenu opremu i tehnologiju. Okvirna cena izgradnje ovog ambicioznog poduhvata je od 75 do 105 miliona evra, odnosno od 2,5 do 3,5 miliona evra po megavatu.

Izvor: Novosti

PokloniIOtpadSkloni