18. Jan, 2021.

Danas je u hotelu Petrus održan Zeleni forum „Preduslovi i i prepreke za uspostavljanje saradnje između lokalne samouprave i civilnog društva u stvaranju održivih lokalnih politika" sa ciljem prepoznavanja i ukazivanja na zajedničke probleme, kako bi se izradile preporuke za promenu pravnog i praktično-političkog okvira u kojem se stvara i sprovodi politika životne sredine u Republici Srbiji. Organizator Zelenog foruma je konzorcijum organizacija okupljenih u projektu ConSENSus.

Opštinsko veće Opštine Batočina usvojilo je 30. decembra 2013. godine odluku o osnivanju Savetodavne radne grupe za zaštitu i unapređenje životne sredine.

Prepoznajući značaj saradnje između lokalne uprave, civilnog društva i zainteresovane javnosti u kreiranju i sprovođenju politike životne sredine na lokalnom nivou Opštinsko veće u Batočini je oformilo Savetodavnu radne grupu za zaštitu i unapređenje životne sredine

Ovo savetodavno telo će činiti predstavnici opštinske uprave, Saveta za urbanizam, saobraćaj, komunalno-stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Skupštine opštine Batočine, predstavnik mreže ekopoverenika Stalne konferencije gradova i opština, predstavnici udruženja,  zdravstvenih i obrazovnih institucija, privrednog sektora i sredstava javnog informisanja.

Osnivanjem Savetodavne radne grupe u opštini Batočina uspešno je završena kampanja organizacija civilnog društva i započeta saradnja u kreiranju održive politike životne sredine koja će biti zasnovana na učešću svih zainteresovanih strana.

Na sednicama Opštinskih veća u Paraćinu i Trsteniku danas su usvojene odluke o osnivanju Saveta za zaštitu i unapređenje životne sredine. Saveti su prvi korak u uspostavljanju partnerstva između civilnog društva i javne uprave u oblasti životne sredine na lokalnom nivou.

Saveti za zaštitu i unapređenje životne sredine postali su deo sistema upravljanja životnom sredinom u opštinama Paraćinu i Trsteniku. Kao savetodavna tela Saveti će doprinostiti boljoj komunikaciji građana i uprave i rešavanju konkretnih problema lokalne zajednice. 

Opštinska veća u pomenutim opštinama prepoznala su značaj saradnje sa civilnim društvom i drugim zainteresovanim akterima u lokalnoj zajednici i usvajanjem odluka o uspostavljaju Saveta učvršćeni su temelji lokalne demokratije u Paraćinu i Trsteniku.

Savet za zaštitu i unapređenje životne sredine je institucionalni mehanizam za unapređenje životne sredine na nivou lokalne samouprave. Kroz rad Saveta lokalna samouprava uspostavlja dugoročnu i na jasnim pravilima zasnovanu saradnju sa civilnim društvom i građanima koji su zainteresovani za rešavanje problema i uspešnu primenu evropskih standarda u oblasti životne sredine. Problemi sa kojima se lokalne zajednice suočavaju prevazilaze administrativne kapacitete i mogućnosti lokalne samouprave i zbog toga je neophodno da se i drugi zainteresovani akteri uključe u proces kreiranja i primene politike životne sredine. Mehanizam rada Saveta nudi dugoročna i praktična rešenja i zasniva se na principima javnosti rada lokalne samouprave, podele odgovornosti i građanske participacije u kreiranju i sprovođenju politike životne sredine. 

Saveti koji su osnovani u Paraćinu i Trsteniku rezultat su kampanje koju sprovode Beogradska otvorena škola, UNEKOOP, Arhus centar iz Kragujevca i Centar za energetsku efikasnost iz Vršca.
Dodatna vrednost ove kampanje je u tome što je osnivanje Saveta rezultat lokalnih inicijativa, upornosti lokalnih udruženja i dobre komunikacije sa organima lokalne samouprave.

Zeleni savet opštine Vršac

Tim projekta ConSENSus održao je 11. decembra u hotelu Srbija radni sastanak sa predstavnicima opštinske uprave, lokalne privrede i ekološkim organizacijama opštine Vršac, koje su ujedno i članice mreže “Zeleni krug”.
Zeleni savet opštine Vršac
Na skupu je prezentovan projekat ConSENSus - partnerski pristup u kreiranju politike zaštite životne sredine i njegova implementacija, od aprila meseca, do danas.

Jedna od glavnih tema današnjeg sastanka bila je priprema zajedničkog dokumenta za formiranje Zelenog saveta opštine Vršac. Urađena je analiza predloga modela odluke o osnivanju Saveta, a gotov dokument i predlog za formiranje Saveta za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Vršac, biće predat Opštinskom veću početkom naredne nedelje.

26. decembra u Beloj Crkvi na inicijativu udruženja gradjana “Aurora“ iz Bele Crkve, mreže EKO organizacija „Zeleni krug“ iz Vršca i konzorcijuma udruženja projekta „ConSENSus” održan je konsultativni sastanak sa predstavnicima opštine Bela Crkva na temu: izrada Strategije razvoja Bele Crkve i formiranje Saveta za zaštitu životne sredine opštine Bela Crkva. Domaćin skupa bio je predsednik opštine Bela Crkva gospodin Stanko Petrović sa svojim saradnicima.

Opština Bela Crkva spada u red nerazvijenih opština i izradom Strategije razvoja opštine Bele Crkva utemeljiće se ciljevi koji će omogućiti da opština Bela Crkva završi period stagnacije i propadanja. Stoga je izuzetno važno da se u Strategiji pravilno definišu ciljevi i prioriteti. Jedan od najvažnijih resursa koji opština Bela Crkva poseduje su brojne prirodne vrednosti kojima opština Bela Crkva obiluje. Dunav, Nera, Karaš, kanla DTD, Mali pesak, Deliblatska peščara, Belocrkvanska jezera predstavlajju pravo bogatsvo i sa stanovišta biodiverziteta i sa stanovišta održivog razvoja. To je potpuno neiskorišćen resurs koji opštini Bela Crkva daje šansu da uz zaštitu , promociju i održivo koršćene prirodnih vrednosti izađe iz statusa nerazvijenih opština. Na žalost u proteklim desetlećima potpuna nezainteresovanost na tom polju dovela je do toga da je taj potencijal samo mrtvo slovo na papiru a takođe da dođe i do drastičnog urušavanja prirodnih vrednosti opštine Bela Crkva. Masovne seče stabala kraj Nere, Karaša, jezera, divlje deponije u Malom pesku, kraj Nere i jezera, zamuljivanje jezera, samo su posledice nedostatka plana za zašitu životne sredine.

Mirko Popović, koordinator projekta „ConSENSus“ ponudio je podršku u cilju osnivanja Saveta za zaštitu životne sredine, kao savetodavnog radnog tela opštine Bela Crkva. Savet čine predstavnici lokalne samouprave, javnih institucija, nevladinog sektora, privrednog sektora i dr.

Na osnovu iskustva došlo se do zaključka da je najveći problem nedostatak plana, sistema, vizije i načina za zaštitu i poboljšanje životne sredine u opštini Bela Crkva, što je dovelo do toga da su se pojavili ozbiljni problemi na terenu za koje praktično niko nije odgovaran, nadležan, niti ima plan. Osnivanjem Saveta za zaštitu životne sredine prvi put bi se sistematski evidentirali problemi, prikupile vizije, izradili planovi, odredile nadležnosti i što je najvažnije zaštita životne sredine implementirala bi se u sistem, a ne kao sada bivala samo akt zaludjenih volontera i ljubitelja prirode.

Pripremio: Milan Belobabić

ZELENI SAVET OPŠTINE VRŠAC

11. decembra 2013. godine u hotelu "Srbija" u Vršcu, održan je radni sastanak predstavnika projekta "Consensus", sa predstavnicima opštinske uprave, lokalne privrede i ekološkim organizacijama opštine Vršac, koje su ujedno i članice mreže “Zeleni krug”.

Na skupu je prezentovan projekat "ConSENSus" - partnerski pristup u kreiranju politike zaštite životne sredine i njegova implementacija, od aprila meseca, do danas.

Jedna od glavnih tema današnjeg sastanka bila je priprema zajedničkog dokumenta za formiranje Zelenog saveta opštine Vršac. Urađena je analiza predloga modela odluke o osnivanju Saveta, a gotov dokument i predlog za formiranje Saveta za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Vršac, biće predat Opštinskom veću početkom naredne nedelje.


Posetioci ovogodišnjeg 46. međunarodnog sajma LORIST i sajma ekologije EKO-SVET bili su u prilici da se upoznaju sa projektima koje trenutno "Cefiks" realizuje. Nama bitan projekat pre svega je projekat "ConSENSus" - partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine. Nosilac projekta je Beogradska otvorena škola - BOŠ, a partneri na projektu pored CEFIX-a su još i UNEKOOP iz Paraćina i Aarhus centar iz Kragujevca. Na štandu "Cefiksa" održana je kratka prezentacija projekta, a posetiocima sajma je ovom prilikom deljen promotivni materijal projekta "ConSENSus". 

Reč je o projektu CONSENSUS koji se realizuje u oviru programa SENSE Švedske razvojne agencije SIDA, a u Srbiji ga implementira Regionalni centar za životnu sredinu-REC. Projekat realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva:BOŠ, UNEKOOP, Arhus centar iz Kragujevca i CEFIX iz Vršca Zahvaljujući činjenici da je UNEKOOP jedan od partnera na projektu i opština Paraćin će biti aktivno uključena u realizaciju ovog projekta. S obzirom da su formiranje lokalnih Zelenih saveta i izrada modela odluka za njihovo funkcionisanje među primarnim zadacima projekta “ConSENSus”, Vladimir Pavlović iz Beogradske otvorene škole predstavio je model za uspostavljanje i funcionisanje Zelenih saveta u lokalnim sredinama. O značaju Arhuske konvencije koja građanima omogućuje pravo na dostupnost informacija iz oblasti životne sredine, kao i obavezama koe Srbija, a posebno lokalne samouprave očekuje u procesu pregovaranja sa EU, prisutnime je upoznao Srđan Matović iz «Aarhus centra» iz Kragujevca. Prisutni predstavnici lokalne samouprave, civilnog i biznis sektora iskazali su zainteresovanost za institucionalno osnaživanje kapaciteta opštine Paraćin u rešavanju problema u oblasti životne sredine.

20. juna 2013. godine u hotelu "Srbija" u Vršcu, održan je konsultativni sastanak predstavnika projekta "Consensus", predstavnika SO Vršac, kao i organizacija civilnog društva iz Vršca, koje se bave zaštitom životne sredine.

Na skupu je prezentovan projekat: "ConSENSus" - partnerski pristup u kreiranju politike zaštite životne sredine. Prezentaciju je održao gospodin Mirko Popović - manadžer projekta.

Gospodin Srdjan Matović iz Aarhus centra Kragujevac, predstavio je princip formiranja i funcionisanja "Zelenih saveta" u lokalnim sredinama. Formiranje "Zelenih saveta" jedan je od primarnih zadataka projekta "ConSENSus".

Član opštinskog veća zadužen za ekologiju - gospodin Miloš Vasić, u načelu je podržao, da se u Vršcu, formira ZELENI SAVET kao radno telo opštine Vršac. ZELENI SAVET činili bi predstavnici SO VRŠAC, predstavnici OCD, predstavnici zdravstva, obrazovanja, biznis sektora i td.

Aktivno učešće u skupu i pozitivnu diskusiju vodili su i predstavnici OCD - EC "Stanište", EU "Avalon", Udruženje "Za bolji Vršac", kao i članovi "Cefiksa" koji su ujedno i bili domaćini ovog skupa. Vršačke OCD su se na sastanku dogovorile da se udruže i formiraju u mrežu ekoloških organizacija "Zeleni krug". Ta mreža bi kasnije delegirala i predstavnike za ZELENI SAVET opštine Vršac. Narednih dana biće potpisan i protokol o saradnji ekoloških OCD, a u "Zeleni krug" biće pozvane sve OCD sa teritorije opštine Vršac koje se bave zaštitom životne sredine. 

Naredni korak u implementaciji projekta "ConSENSus" - partnerski pristup u kreiranju politike zaštite životne sredine, jeste konsultativna radionica, na kojoj će se i konkretno započeti formiranje "Zelenog saveta" opštine Vršac

 

 

 

Dana, 04. juna 2013. godine u prostorijama Beogradske otvorene škole prezentovan je projekat: ConSENSus - partnerski pristup u kreiranju politike zaštite životne sredine. Prezentaciju je održao gospodin Mirko Popović - manadžer projekta.

Nosilac projekta je Beogradska otvorena škola - BOŠ, a partneri na projektu pored CEFIX-a su još i UNEKOOP iz Paraćina i Aarhus centar iz Kragujevca.

"Regionalni centar za životnu sredinu (REC) Kancelarija u Srbiji, uz podršku Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA), otpočeo je realizaciju programa podrške organizacijama civilnog društva u Republici Srbiji – „SENSE“.

 

Pogledajte i video snimak prezentacije "ConSENSus"

Strana 1 od 2
PokloniIOtpadSkloni