17. Jan, 2021.
Marinel Cuculj

Marinel Cuculj

Sve se može ako se hoće!

Evropska unija zasnovana je na principima slobode, demokratije, poštovanja ljudskih prava i fundamentalnih sloboda, i vladavine zakona. Među ovim fundamentalnim slobodama nalazi se i pravo građana da formiraju udruženja koja streme ka zajedničkom cilju, i koja poštuju gorenavedene principe. Građani takođe imaju pravo da aktivno učestvuju u društvu, i da budu uključeni u političke partije i sindikate. Organizacije civilnog društva (OCD) su, dakle, važan element Evropske unije, i kao takve predstavljaju sve značajniji kanal za finansijska ulaganja EU. Međutim, pojedinačnim organizacijama može predstavljati veliki izazov da razumeju kako se donose odluke unutar institucija EU vezano za finansijska ulaganja, i kako je moguće uspešno aplicirati za dodelu EU sredstava. Zapravo, mnogim organizacijama ovaj izazov deluje kao nerešiva misterija, a za organizacije iz regiona zapadnog Balkana i Turske, iako su one i geografski i u smislu sve izglednijeg ulaska njihovih zemalja u EU relativno blizu Evropskoj uniji, proces finansiranja iz EU sredstava često se čini mističnim i ponekad veoma frustrirajućim.

Preuzmite kompletnu brošuru iz priloga!

Tagovano

OCD i učešće građana

Evropska unija zasnovana je na principima slobode, demokratije, poštovanja ljudskih prava i fundamentalnih sloboda, i vladavine zakona. Među ovim fundamentalnim slobodama nalazi se i pravo građana da formiraju asocijacije kako bi stremili ka zajedničkim ciljevima koji poštuju gorenavedene principe, i kako bi aktivno učestvovali u društvu. Jedna od važnih uloga organizacija civilnog društva (OCD), kako u okviru Evropske unije tako i globalno, jeste omogućavanje učešća građana u procesima donošenja odluka, bilo da se radi o procesima na lokalnom, provincijalnom, nacionalnom ili čak međunarodnom nivou. Međutim, ovo je uloga koju OCD često teško ispunjavaju efektivno, a posebno predstavlja izazov za kapacitete OCD u zemljama u tranziciji.

Kako bi pomogao organizacijama civilnog društva u regionu zapadnog Balkana i Turske da se suoče sa ovim izazovom, TACSO projekat je sastavio ovaj vodič. Trebalo bi napomenuti da, iako su primarna ciljna grupa ovog vodiča same organizacije civilnog društva, očekujemo da on može biti zanimljiv i sadržajan za različite partnere OCD – organe lokalne uprave, delove centralne državne uprave, i druge javne institucije – kao i pojedinačne građane. Ponuđene informacije, metodologije i iskustva koje vodič prenosi namerno su široko formulisani, tako da i osobe kojima je tema učešća građana potpuno nova i oni koji su već iskusni poznavaoci ove
oblasti mogu pronaći u njemu korisne savete.

Preuzmite iz priloga celu brošuru!

Tagovano

Koncept i primena institucionalnog razvoja i organizacionog razvoja (ID/OD) u poslednje tri decenije postaju sve važniji na polju internacionalnog razvoja. U ovo polje rada su uključene vlade, multilateralne organizacije kao što su UN, EU i Svetska banka, međunarodne nevladine organizacije kao CARE, Oxfam i World Vision, kao i nacionalne organizacije civilnog društva. Nacionalne OCD imaju sve značajniju ulogu u naporima koji se ostvaruju po pitanju nacionalnog razvoja, i često mogu biti u poziciji da se nacionalnim i lokalnim temama bave efektivnije nego vlade ili strani investitori.

Preuzmite iz priloga celu brošuru!

PokloniIOtpadSkloni